,

Aðafundur ÍRA 2009

Fundargerð aðalfundar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Reykjavík, 23. maí 2009.

Fundur hófst kl. 14:00 og var slitið kl. 17:30.

Mættir voru 25.

Fundarritari: TF3Y

Dagskrá

1. Látinna amatöra minnst

Formaður Hrafnkell Eiríksson TF3HR bað fundarmenn að minnast látinna félaga og setti síðan fundinn kl. 14:00

2. Fundarstjóri og fundarritari kosinn

Formaður stakk upp á Kristni Andersen TF3KX sem fundarstjóra og Yngva Harðarsyni sem fundarritara en lýsti jafnframt eftir öðrum tillögum. Engar bárust.

3. Könnuð umboð

Fundarstjóri lýsti eftir umboðum vegna félaga sem ekki væru á staðnum. Eitt umboð kom fram, þ.e. Hrafnkell Eiríksson fór með umboð Guðmundar Löve TF3GL.

4. Fundargerð síðasta aðalfundar

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við fundargerð síðasta aðalfundar. Formaður upplýsti að engar athugasemdir hefðu borist stjórn. Engar athugasemdir bárust á fundinum og skoðaðist fundargerðin því samþykkt.

Sveinn Guðmundsson TF3T áréttaði skoðun sína að fundargerð bæri að klára á fundinum og lesa fyrir viðstadda til samþykktar. Formaður sagði að því stefnt á næsta fundi. Engar frekari umræður urðu.

5. Formaður gefur skýrslu um starfsemi félagsins

Formaður flutti skýrslu formanns fyrir síðasta starfsár. Í skýrslu sinni fór formaður yfir helstu viðburði í starfi félagsins sl. ár, s.s. fræðslufundi, alþjóðasamstarf, auknar tíðniheimildir og nýbreytni í upplýsingamiðlun til félagsmanna. Skýrslan er birt í heild sinni í CQ TF.

6. Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi sinna embætta.

Fundarstjóri lýsti eftir skýrslum annarra embættismanna.

Haraldur Þórðarson TF3HP sagði frá ferð sinni á formannafund NRAU. Hæst hefði borið HF-mál og auknar tíðniheimildir. Lagt hafi verið fyrir fundinn að þrýsta á alþjóðasamfélagið að sækjast eftir ýtrustu tíðniheimildum.

Umræða hafi orðið um viljandi truflanir tiltekins ítalsks amatörs á DX-tíðni á 20m bandinu. Samþykkt var að þrýsta á ítalska félagið að koma viðkomandi amatör úr loftinu.

Rædd var notkun viðskeyta við kalmerki. Samþykkt ályktun um að nota einungis /P, /M og /MM og nýtt viðskeyti til notkunar í neyðartilvikum eingöngu /D.

Haraldur sagði frá áformum Svía um að styrkja Í.R.A. um EUR 200.

Kristinn Andersen TF3KX gaf skýrslu fyrir hönd prófanefndar. Eitt próf var haldið á árinu. Kristinn nefndi að til skoðunar væri að endurskoða það hvernig staðið er að prófum.

Kristján Benediktsson TF3KB lýsti yfir að hann teldi sig enn gegna hlutverki alþjóðatengils félagsins. Spurði hann stjórnina hvers vegna ekki hefði verið sendur maður á svæðisfund IARU í Króatíu.

Gjaldkeri Ársæll Óskarsson TF3AO flutti gerði grein fyrir reikningum félagsins fyrir síðasta starfsár. Sagði hann 176 félaga á skrá, þar af greiddu 123 árgjald. Tekin hafi verið sú stefna að þeir sem búsettir eru erlendis greiði ekki árgjöld. Gjaldkeri vakti sérstaklega athygli á að vaxtatekjur þetta árið hefðu verið lægri en áður en það mætti rekja til taps af verðbréfaeign félagsins í tengslum við bankahrunið. Um hafi verið að ræða söluandvirði loftnetsturns sem fjárfest hafi verið fyrir í fyrirtækjabréfum hjá Landsbankanum. Sú fjárfesting hefði legið og hugmyndin að um yrði að ræða stofn sem nýst gæti til húsnæðiskaupa í framtíðinni.

Fundarstjóri lýsti eftir fyrirspurnum um skýrslu formanns og annarra embættismanna.

Halldór Christensen TF3GC spurði um stöðu fánasjóðs. Gjaldkeri sagði hann standa í tæpum 80 þús. kr.

Erling Guðnason TF3EE spurði gjaldkera hverjir hefðu tekið um það ákvörðun að fjárfesta í fyrirtækjabréfum. Gjaldkeri sagði það gamla ákvörðun. Hún hefði verið tekin fyrir sína tíð í stjórn en í henni hefði hann setið sl. 14 ár. Taldi hann að um hefði verið að ræða sameiginleg ákvörðun félagsmanna á sínum tíma.

Sveinn Guðmundsson TF3T spurðist fyrir um óinnheimt félagsgjöld. Þau væru greinilega ekki færð til eignar á efnahagsreikning félagsins. Gjaldkeri sagði skoðunarmenn reikninga ekki hafa gert athugasemdir við uppgjör félagsins.

Þorvaldur Stefánsson TF4M sagði tap á verðbréfaeign fara fyrir brjóstið á sér. Félagið ætti ekki að braska með fé félagsmanna. Það væri sín skoðun að ekki ætti að safna sjóðum heldur nota fé til uppbyggingar á aðstöðu. Þá sagðist hann mótfallinn því að félagið þægi styrki frá Svíum á sama tíma og það ætti talsvert fé a reikningum.

Sigurður Óskarson TF2WIN spurðist fyrir um hversu margir félagar væri yfir 67 ára aldri. Gjaldkeri svaraði því til að 100 greiddu fullt árgjald en 23 hálft. Þeir sem greiddu hálft árgjald væru 67 ára og eldri.

Kristján Benediktsson TF3KB gerði merki félagsins að umtalsefni í samhengi við umræðu um fánasjóð og fána félagsins. Sagðist Kristján hafa teiknað merkið á sínum tíma með penna, tússi og teiknivél. Á því væru nokkrir gallar sem kæmu í ljós við mikla stækkun og hefði hann áhuga á að laga þá. Gallarnir birtust sem pixelering og örður. Kristján sagðist vilja koma merkinu frá sér á stafrænu vektorformi.

Formaður svaraði spurningu Kristjáns TF3KB varðandi það hvers vegna félagið hefði ekki sent mann á IARU fundinn í Króatíu. Sagði hann það hafi verið skoðun stjórnarinnar að félagið ætti að taka þátt í stefnumarkandi umræðu. Slík umræða hefði átt sér stað á NRAU fundinum í Svíþjóð og hefðu Norðurlöndin farið með umboð Í.R.A. á IARU fundinum.

Gjaldkeri svaraði fyrirspurn Þorvaldar TF4M varðandi fjárfestingu félagsins í fyrirtækjabréfum hjá Landsbankanum. Fjárfestingin hefði á sínum tíma verið hugsuð sem framlag til mögulegrar húsbyggingar. Hann lýsti sig sammála um að bæta við tækjabúnað félagsins. Formaður tók undir með gjaldkera og undirstrikaði að ekki væri rétt að tala um sem verðbréfabrask. Um hefði verið að ræða fjárfestingu sem legið hefði í lengri tíma.

Jónas Bjarnason TF2JB sagðist hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með að fulltrúi félagsins hafi ekki verið sendur á IARU fundinn í Króatíu. Sagði hann Svía hafa farið með okkar umboð þar og tekið þar þátt í umdeildum ákvörðunum. Leitt hefði verið að lesa um það í fréttabréfum annarra félaga. Þá sagðist Jónas sakna skýringa við ársreikning félagsins og að hann hefði viljað frétta fyrr af tapi félagsins á verðbréfaeign.

Sveinn Bragi Sveinsson TF3SNN kom að fánamáli. Spurði hann hver ætti merki félagsins? Kristján TF3KB varð fyrir svörum og kvað sig eiga höfundarréttinn en að hann ætlaði ekki að takmarka notarétt félagsins að merkinu. Hins vegar vildi hann ekki að yrði “krotað” í merkið. Það teldi hann brot á höfundarrétti sínum. Nefndi Kristján að honum hafi dottið í hug að rita notkunarskilmála merkisins. Kristján nefndi sérstaklega að hann hafi ekki sett neinar kvaðir varðani lit í merki félagsins.

Ekki urðu frekari umræður um skýrslur embættismanna.

Fundarstjóri bar reikninga félagsins undir atkvæði og voru þeir samþykktir samhljóða.

7. Lagabreytingar

Næsta  mál á dagskrá voru lagabreytingar. Einn félagi hafði lagt fram tillögur um breytingar á nokkrum greinum laga félagsins, þ.e. Jónas TF2JB. Þegar hér var komið við sögu var gert fundarhlé til að tóm gæfist til að prenta út umræddar tillögur.

8. Hlé

Í fundarhléi var til gamans haldin óformleg keppni í að veiða sem flest kallmerki úr upptöku af kraðaki (pileup).

8. Lagabreytingar (framhald)

Að afloknu fundarhléi kl. 15:37 var haldið áfram umræðu um tillögur Jónasar TF2JB að lagabreytingum. Um var að ræða tillögur að breytingum á 6., 9., 14., 15. og 21. grein. Tillögurnar höfðu verið birtar í CQ TF, 2. tbl. 2009 og á heimasíðu félagsins ásamt greinargerð. Tillögurnar voru ræddar hver fyrir sig en Jónas dró til baka tillögur um breytingar á 14. og 21. gr.

Varðandi breytingu á 6. gr. laganna þá lagði Jónas tillöguna fram í lítið breyttri mynd eða svohljóðandi:

6. gr. Fyrsta setning falli niður. Í stað hennar komi:

Kjör heiðursfélaga. Heimilt er að kjósa heiðursfélaga Í.R.A. Tilnefningar skulu berast til stjórnar ásamt rökstuðningi með slíkri tilnefningu og leggur fyrir aðalfund. Stjórn getur hafnað tilnefningu en heimilt er félagsmanni að leggja tillögu sína fyrir aðalfund. Kjör skal vera leynilegt og þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að kjör skoðist löglegt.

Í framhaldi komi eldri texti óbreyttur, þ.e. “Honum skal afhent skjal… o.s.frv.”

Í tengslum við framangreinda tillögu kom fram í umræðum að Jónas hefði áformað undir önnur má að bera upp tillögu við fundinn um kynningu á heiðursfélögum. Óskað var eftir að tillagan kæmi fram í tengslum við lagabreytingatillöguna þó hún sé ekki hluti hennar. Tillaga Jónasar var svohljóðandi:

Heiðursfélagar Í.R.A. eru í dag 12 talsins. Það eru: TF3AB, TF3AC,TF3SV, TF3TF, TF5TP og TF6GI (hljóðnaðir lyklar) og TF3A TF3AS, TF3HP, TF3MX, TF3S og TF3T.

Undirritaður gerir tillögu um að þessum mönnum verði sýnd virðing með því að fram  komi, t.d. á heimasíðu Í.R.A., lágmarksupplýsingar um sérhvern þeirra í ljósi þess að félagið hefur í gegnum áratugina ákveðið að heiðra þá með æðstu viðurkenningu félagsins.

Mælt er með gagnorðum texta (ásamt ljósmynd), e.t.v. ca. 5-7 setningum um hvern þeirra. Hvenær fékk heiðursfélaginn fyrst útgefið leyfisbréf eða hvenær hann var virkur. Hvort fleiri í fjölskyldunni eru/voru leyfishafar. Hvaða atvinnu hann stundaði/stundar og síðast en ekki síst, helstu ástæður þess að hann var tilnefndur og kjörinn heiðursfélagi Í.R.A.

Flutningsmaður: TF2JB.

Í umræðu um lagabreytingartillöguna gerði Kristján TF3KB það að tillögu sinni að stofnuð yrði nefnd um kjör heiðursfélaga. Í framhaldi af því dró Jónas TF2JB tillögu um breytingu 6. gr. til baka.

Varðandi breytingartillögu Jónasar TF2JB á 9. gr. laganna þá lá hún fyrir fundinum svohljóðandi:

Önnur málsgrein. Við málsgreinina bætist:

Starfsáætlun nýrrar stjórnar skal birt í fyrsta tbl. CQ TF og/eða fréttabréfi eftir aðalfund.

Nokkur umræða varð um tillöguna. Ársæll TF3AO benti á að hefðbundið væri að fyrsta blað eftir aðalfund væri blað sem birt væri fyrir útileikana og unnið væri í júlí. Erfitt gæti verið að koma því við að hafa fullbúna starfsáætlun til á þessum tíma. Jón Þóroddur TF3JA og Kristján TF3KB tóku undir með Ársæli og bentu á að um væri að ræða áhugamannafélag og eðlilegt að starfið tæki mið af því.

Eftir umræðu varð úr að Jónas TF2JB lagði fram svohljóðandi breytingartillögu við tillögu sína um 9. gr.:

Önnur málsgrein. Við málsgreinina bætist:

Starfsáætlun nýrrar stjórnar skal birt á vettvangi félagsins sem fyrst eftir aðalfund.

Gengið var til atkvæða við tillöguna í þessari mynd. Atkvæði féllu þannig að tillagan var samþykkt með 12 atkvæðum á móti 5.

Þvínæst var rædd svohljóðandi breytingartillaga Jónasar TF2JB á 15. gr.:

Núverandi setning falli niður. Í hennar stað komi.

Félagsfundur getur ályktað um mál og skal ákvörðun hans vera leiðbeinandi fyrir stjórn en lögð fyrir aðalfund til staðfestingar.

Í umrædum komu fram þau viðbótarrök Jónasar að hugsunin væri sú að fundarsókn gæti verið lítil eða mikil eftir atvikum.

Eftir nokkra umræðu var tillagan samþykkt með 8 atkvæðum gegn 4 en aðrir sátu hjá. Jafnframt var samþykkt að fella niður síðari málsgrein greinargerðar með tillögunni

9. Stjórnarkjör

Því næst var gengið til stjórnarkjörs. Fundarstjóri óskaði eftir því við formann að hann gerði grein fyrir stöðunni í stjórninni, hvernig kjörtímabil stæðu og hverjir gæfu kost á sér til endurkjörs. Formaður, Hrafnkell TF3HR sagðist sjálfur ekki gefa kost á sér til endurkjörs og að Ársæll TF3AO gæfi ekki kost á sér til endurkjörs. Þá væri kjörtímabili Sveins TF3SNN að ljúka en hann gæfi kost á sér til áframhaldandi setu. Þá væru tveir stjórnarmenn að ljúka fyrra ári stjórnarsetu, þeir Guðmundur Sveinsson TF3SG og Guðmundur Löve TF3GL. Þeir hefðu verið kosnir til tveggja ára á síðasta aðalfundi. Guðmundur TF3GL hefði þó gefið það út að hann væri reiðubúinn að víkja ef einhver sæktist eftir stjórnarsetu. Lokst þyrfti að kjósa tvo varamenn í stjórn.

Fundarstjóri kallaði nú eftir framboði til formanns. Guðlaugur Jónsson TF8GX stakk upp á Jónasi Bjarnasyni TF2JB og gaf hann kost á sér. Haraldur Þórðarson TF3HP stakk upp á Guðmundi Sveinssyni TF3SG en gaf hann ekki kost á sér. Fleiri framboð komu ekki fram og var Jónas TF2JB því sjálfkjörinn formaður.

Þvínæst var kallað eftir framboði tveggja stjórnarmanna til setu til tveggja ára. Jónas TF2JB stakk uppá Erling Guðnasyni TF3EE. Hrafnkell TF3HR stakk uppá Sveini TF3SNN. Aðrir gáfu ekki kost á sér og voru þeir Erling og Sveinn sjálfkjörnir.

Loks var lýst eftir framboði tveggja varamanna í stjórn. Jónas stakk uppá þeim Jóni Ingvari Óskarssyni TF1JI og Kjartani Bjarnasyni TF3BJ báðum fjarverandi en mun Jónas hafa fengið fyrirfram samþykki þeirra. Önnur framboð komu ekki fram og voru þeir Jón og Kjartan því sjálfkjörnir.

Að lokum var lýst eftir framboði tveggja skoðunarmanna reikninga félagsins og eins til vara. Stungið var uppá þeim Óskari Sverrissyni TF3DC og Hauki Konráðssyni TF3HK í embætti skoðunarmanna og Vilhjálmi Sigurjónssyni TF3VS til vara. Óskar var fjarverandi en talið að hann gæfi kost á sér. Voru framangreindir sjálfkjörnir.

10. Árgjald

Þá var komið að ákvörðun árgjalds. Fráfarandi gjaldkeri Ársæll TF3AO stakk uppá að sökum ástandsins í þjóðfélaginu yrði árgjald lækkað í kr. 4.000 úr kr. 5.000. Tillaga Ársæls var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema einu.

11. Önnur mál

Fyrst var tekin fyrir tillaga svonefndrar eins stafs nefndar sem skipuð var á aðalfundi 2008 og hafði það hlutverk að gera tillögur um endurskoðun reglna um hvenær stjórn Í.R.A. geti mælt með umsóknum um kallmerki með 1-stafs viðskeyti. Nefndina skipuðu Kristján Benediktsson TF3KB, Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX og Yngvi Harðarson TF3Y. Tillögur nefndarinnar og greinargerð með þeim höfðu birst í CQ TF 1. tbl. 2009 og á vefsvæði félagsins og lágu auk þess fyrir fundinum. Yngvi TF3Y gerði stuttlega grein fyrir tillögum nefndarinnar og því meginsjónarmiði að nefndin hefði haft að leiðarljósi að gera eins litlar breytingar á samþykkt aðalfundar frá árinu 1981 og kostur væri.

Tillaga nefndarinnar var svohljóðandi:

Almennar reglur:

1. Mælikvarði á virkni, fjöldi staðfestra DXCC landa, verði aukinn úr 100 í 200.
2. Tímalengd leyfis verði aukin í 30 ár úr 25.

Undanþágur frá almennum reglum:

Stjórn Í.R.A. getur að tillögu sérstakrar nefndar mælt með úthlutun til einstaklinga sem ekki uppfylla annað eða bæði almennu skilyrðin enda liggi að baki sérstakur árangur og / eða virkni.

Kallmerki með eins stafs viðskeyti til tímabundinnar úthlutunar:

Unnt er að mæla með eins stafs viðskeyti til tímabundinnar notkunar leiðangra eða vegna keppnisþátttöku. Við úthlutun til tímabundinnar notkunar skal nota viðskeytin W, X, Y, og Z. Þetta þó kemur ekki í veg fyrir fasta úthlutun viðkomandi bókstafa.

Tillaga nefndarinnar var tekin til atkvæða og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum en tveir sátu hjá.

Þá kvað Kristján TF3KB sér hljóðs og lýsti tillögu sinni um skýrari mörk á kallsvæðinu TF0. Áður hafði Kristján birt tillögu sína á póstlista félagsins. Lýsti Kristján eldri skilgreiningu sem er svohljóðandi:

“TFØ er lokað svæði sem umlykur óbyggðir og miðhálendi landsins. Jaðar svæðisins er þeir punktar sem eru í 12km fjarlægð frá neyslustöðum rafveitna, eða jökulrönd, sé hún í minna en 12km fjarlægð.”

Lýsti Kristján því að þetta hafi þótt ónákvæm skilgreining. Tillaga Kristjáns var að framvegis yrði TF0 kallsvæðið miðuð við skilgreiningu samvinnunefndar um svæðisskipulag miðhálendis Íslands á hinu lokaða svæði að undanteknu því sem nefndin hefur skilgreint sem mannvirkjabelti. Tillagan er svohljóðandi:

“TFØ er lokað svæði sem umlykur óbyggðir og miðhálendi landsins að undanskildum mannvirkjabeltum. Lokaða svæðið og mannvirkjabeltin er skv. skilgreiningu samvinnunefndar um svæðisskipulag miðhálendisins. Í mannvirkjabeltum miðhálendisins gildir venjuleg kallsvæðaskipting eftir staðsetningu miðað við stjórnsýslumörk.” Með tillögunni fylgdi kort þar sem væðið er rækilega merkt. Fram kom í máli Kristjáns að gert er ráð fyrir að svæðið geti breyst og fylgi þá nýrri skilgreiningu samvinnunefndar en núverandi skilgreining samvinnunefndar gildir til ársins 2015.

Eftir nokkra umræðu var tillaga Kristjáns borin undir atkvæði og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum gegn einu.

Þá kvaddi Sigurður Óskarsson TF2WIN sér hljóðs. Sagði Sigurður að ýmislegt mætti betur fara í kynningu á starfsemi radíóamatöra fyrir nýjum amatörum. Nefndi hann m.a. að það vantaði uppá ýmis hagnýt atriði, s.s. varðandi notkun tækja, og hvaða stöðvar væru í notkun. Þá kvaðst hann vera áhugamaður um neyðarfjarskipti og lagði til að félagið beitti sér fyrir því að teknar yrðu saman hagnýtar upplýsingar í möppu sem gagnast gætu í neyðarfjarskiptum. Nefndi hann m.a. á hvaða tíðnum skilyrði gætu verið við mismunandi aðstæður.

Kristinn Andersen TF3KX tók undir orð Sigurðar. Sagði hann það vantaði meiri hagnýtar leiðbeiningar um það hvernig eigi að komast í loftið. Hvatti hann nýja stjórn til að handleiða þá tugi nýrra félaga sem bæst hafa í hópinn að undanförnu og kynni þeim ýmis grundvallaratriði.

Þorvaldur TF4M lagði til að rit þeirra John Devoldere ON4UN og Mark Demeuleneere ON4WW, Siðfræði og samskiptareglur radíóamatöra, og Vilhjálmur TF3VS hefði nýverið þýtt yrði gefið út á prenti og innbundið á vegum félagsins til afhendingar til nýrra og núverandi radíóamatöra.

Í umræðum kom fram hjá Kristjáni TF3KB að ritið hefur verið samþykkt af IARU og að honum hefði borist fyrirspurn frá IARU um það hvort unnt væri að þýða ritið á íslensku. Hann hefði svarað því til að það hefði þegar verið gert. Kristján lagði til að félagið þakkaði Vilhjálmi fyrir þýðinguna. Var það gert með lófataki.

Þorvaldur TF4M gerði póstlista félagsins að umtalsefni. Lýsti hann þeirri skoðun sinni að á meðan póstlistinn væri í gangi þá færðist virkni félagsmanna ekki yfir á vefsetur félagsins. Lagði Þorvaldur til að póstlistanum yrði lokað.

Hrafnkell TF3HR tók undir orð Þorvaldar.

Kristján TF3KB sagði eina ástæðu þess að hann sjálfur notaði enn póstlistann vera þá að póstlistinn væri aðgengilegur félagsmönnum. Spurði hann hvort á vef félagsins væri svæði sem eingöngu væri aðgengilegt félagsmönnum sem nota mætti fyrir viðkvæm mál, t.d. þau sem vörðuðu samskipti við Póst og fjarskiptastofnun. Hrafnkell TF3HR varð fyrir svörum og staðfesti að slíkt lokað svæði væri aðgengilegt á vef félagsins. Hins vegar lýsti hann þeirri skoðun sinni að almenna reglan ætti að vera sú að umræðan ætti að vera fyrir opnum tjöldum.

Kristinn TF3KX spurði hvort eitthvað mælti gegn því að framkvæma þessa breytingu. Hrafnkell TF3HR sagði það eina sem honum dytti í hug væri að félagsmenn þyrftu að færa sig. Varðandi það atriði ef koma þyrfti pósti á alla félagsmenn þá mætti nota vefkerfið til þess þar sem stjórnandi kerfisins gæti sent póst úr kerfinu til allra þeirra sem þar væru skráðir.

Haraldur TF3HP sagði frá því að sér hefði borist símtal frá ríkislögreglustjóra þar sem honum hefði verið tilkynnt að embættið gæfi félaginu nýjan endurvarpa á Gagnheiði. Almannavarnir ríkisins áttu þennan endurvarpa. Ríkislögreglustjóri ákvað að Í.R.A. fengi þennan endurvarpa vegna vinnuframlags í gamla daga. Stjórn og endurvarpanefnd þurfi að ákveða tíðni. Fram kom í máli Haraldar að endurvarpinn ætti að nást á Vaðlaheiði og staðfesti Brynjólfur Jónsson TF5B það.

Þá sagði Haraldur frá því að honum hefði borist tölvuskeyti frá Flugstoðum. Í því hefði félaginu verið heimilað að koma fyrir APRS sendi í sendahúsi Flugstoða í Bláfjöllum. Slíkur sendir yrði nettengdur og allir geti þá skoðað ferilvöktunina. Haraldur sagði allan búnað vera til staðar. Haraldur sagði að auk sín þá hafi Jón Þóroddur Jónsson TF3JA og Þór Magnússon TF3TON unnið að verkefninu.

Jónas TF2JB lagði fram þrjár tillögur. Tillögu um aðgang að 70MHz tíðnisviðinu, tillögu um heiðursfélaga og tillögu um endurúthlutun kallmerkja. Tillögurnar og afgreiðsla þeirra voru svohljóðandi:

Tillaga TF2JB um aðgang að 70MHz tíðnissviðinu:

Undanfarin misseri hefur verið áberandi aukning á tilkynningum frá aðildarfélögum I.A.R.U. í Region 1 þess efnis, að radíóamatörar í viðkomandi landi hafi fengið heimild til notkunar á 70 MHz tíðnisviðinu (4 metrum).

Eftirtalin lönd heimila notkun radíóamatöra á 70 MHz tíðnisviðinu: Azoreyjar, Danmörk, Eistland, Færeyjar, Gíbraltar, Grikkland, Grænland, Írland, Ítalía, Krótatía, Kýpur, Lúxemborg, Madeira, Monakó, Portúgal, Serbía, Slóvenía, Slóvakía, Sómalía, Svartfjallaland, Svíþjóð, Suður-Afríka, Tékkland, Stóra-Bretland og Þýzkaland. Bretland hefur t.d. heimilað sínum leyfishöfum afnot af sviðinu allt frá árinu 1956. Í dag hafa þeir til ráðstöfunar 475 kHz, þ.e. frá 70.025 Mhz til 70.500 Mhz.

Lagt er til að aðalfundur Í.R.A. 2009 samþykki að vísa til stjórnar félagsins að hlutast verði til um að Í.R.A. sæki þegar um afnot af 70 MHz tíðnisviðinu fyrir íslenska radíóamatöra.

Kristján TF3KB lagði til að bætt yrði við tillöguna að Í.R.A. sækti þegar einnig um afnot af 500KHz tíðnisviðinu.

Afgreiðsla: Samþykkt með breytingartillögu TF3KB með öllum greiddum atkvæðum.

Tillaga TF2JB um heiðursfélaga:

Heiðursfélagar Í.R.A. eru í dag 12 talsins. Það eru: TF3AB, TF3AC,TF3SV, TF3TF, TF5TP og TF6GI (hljóðnaðir lyklar) og TF3A TF3AS, TF3HP, TF3MX, TF3S og TF3T.

Undirritaður gerir tillögu um að þessum mönnum verði sýnd virðing með því að fram  komi, t.d. á heimasíðu Í.R.A., lágmarksupplýsingar um sérhvern þeirra í ljósi þess að félagið hefur í gegnum áratugina ákveðið að heiðra þá með æðstu viðurkenningu félagsins.

Mælt er með gagnorðum texta (ásamt ljósmynd), e.t.v. ca. 5-7 setningum um hvern þeirra. Hvenær fékk heiðursfélaginn fyrst útgefið leyfisbréf eða hvenær hann var virkur. Hvort fleiri í fjölskyldunni eru/voru leyfishafar. Hvaða atvinnu hann stundaði/stundar og síðast en ekki síst, helstu ástæður þess að hann var tilnefndur og kjörinn heiðursfélagi Í.R.A.

Afgreiðsla: Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Tillaga TF2JB um endurúthlutun kallmerkja:

Engar skráðar reglur eru til um það hversu langur tími þarf að líða unz stjórnvöld geta endurúthlutað kallmerki, t.d. í kjölfar þess að lykill leyfishafa hljóðnar (þ.e. leyfihafi deyr). Hér geta komið til mörg álitamál. Einn leyfishafi kann t.d. að hafa verið mjög virkur, annar leyfishafi kann t.d. að hafa verið óvirkur, þ.e. tekið út leyfisbréf og greitt fyrir það en aldrei notað kallmerkið.

Lagt er til að aðalfundur Í.R.A. 2009 samþykki skipan þriggja manna í nefnd er fjalli um þetta mál og fleiri sem skyld eru að mati nefndarinnar. Nefndin skili tillögum sínum eigi síðar en á aðalfundi félagsins árið 2010.

Nokkur umræða varð um tillöguna. Hrafnkell TF3HR sagði að stjórn hefði haft vinnureglur um endurúthlutun kallmerkja. Vinnureglum þessum hefði verið dreift til félagsmanna í tengslum við “eins stafs” málið. Einnig hafi þær verið birtar í einfaldaðri mynd í fundargerð stjórnar.

Jónas TF2JB sagði einn hvata hugleiðinga sinna vera þann hversu margir hefðu fengið leyfi og úthlutað kallmerki en aldrei farið í loftið. Ársæll TF3AO sagðist hafa verið búinn að vinna lista yfir kallmerki manna sem hafi látist og hvenær þeir hefðu látist. Hins vegar væri vafamál að heimilt væri að birta listann vegna reglna um persónuvernd.

Bjarni Sverrisson TF3GB lýsti þeirri skoðun sinni að menn ættu að forðast það að verða til þess að hætt verði að úthluta kallmerkjum ævilangt.

Brynjólfur TF5B sagðist á móti því að kallsvæðaskiptingin yrði lögð niður. Sagði hann engan skort á kallmerkjum.

Fjórir menn gáfu kost á sér til starfa í umræddri nefnd um endurúthlutun kallmerkja, þeir Jón TF3JA, Kristinn TF3KX, Haraldur TF3HP og Brynjólfur TF5B. Í framhaldi af því lagði Jónas TF2JB flutningsmaður tillögunnar að henni yrði breytt á þann veg að nefndina skipuðu fjórir menn.

Afgreiðsla: Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum m.v. að nefndin yrði skipuð fjórum mönnum.

Ekki komu fram fleiri mál undir liðnum önnur mál.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × five =