Fundargerðir ÍRA

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.10.29 kl 18.00 í Skeljanesi

Mættir: TF2JB, TF3SG, TF3SNN og TF3BJ. TF3GL, TF3JI og TF3EE höfðu boðað forföll.

1. Fundarsetning

Formaður setti fund kl. 18:10 og lagði fram tillögu að dagskrá sem var samþykkt.

2. Fundargerð síðasta fundar lögð fram til samþykktar

Uppkast að fundargerð fundar nr. 4/2009 frá 27. september 2009 var lögð fram til samþykktar. Fundargerðin var samþykkt með orðalagsbreytingu í lið 15.1.

3. Erindi sem borist hafa til félagsins frá síðasta stjórnarfundi

Engin önnur erindi hafa borist stjórn félagsins en almennar fyrirspurnir erlendra radíóamatöra á tölvupósti.

4. Staða félagssjóðs

Gjaldkeri TF3EE gerði grein fyrir stöðu félagssjóðs pr. 29/10 2009:

 • Hlaupareikningur: 827.205
 • Fyrirtækjabréf Landsbankans: 203.000

Um 140 manns hafa greitt árgjald, og einnig eru inni í tölunni námskeiðsgjöld 132.000.

5. 4. tbl. CQ TF 2009; forútgáfa 19. október og endanleg útgáfa 27. október

Rætt var um hvort bæri að hafa félagsblaðið á opnu eða lokuðu svæði á spjallvef félagsins. Frekari umræðum var frestað.

6. Námskeið til amatörprófs

Yfir 20 manns hafa skráð sig á námskeiðið sem hófst 22. október, og lýkur með prófi 19. desember. Lagði formaður TF2JB til að fært yrði til bókar sérstakar þakkir til Hrafnkels TF3HR fyrir að taka að sér starf skólastjóra.

7. Morsenámskeið

Moresenámskeið hófst á ný eftir hlé 29. október og verður nú tvo daga í viku

8. Fundur með PFS á næstunni

Formaður TF2JB hyggst koma á almennum samráðsfundi með Póst- og fjarskiptastofnun á næstunni.

9. Framleiðsla á gólffána með merki félagsins (staða verkefnisins)

Til eru í fánasjóði 96 þúsund krónur, en tilboð í gólffána var 78 þúsund. TF3SNN lagði til að bætt yrði í pöntunina venjulegum fána (útifána) og var það samþykkt.

10. Skráning upplýsinga úr radíódagbókum klúbbstöðvar félagsins á “Club Log”

Yngvi TF3Y og Jón Þóroddur TF3JA höfðu sent stjórninni tillögu um skráningu upplýsinga úr radíódagbókum klúbbstöðvar félagsins á “Club Log”. TF2JB lagði til að erindinu yrði hafnað fyrir félagsins hönd sakir umsýslu og viðhalds, og var það samþykkt.

11. Tillaga um gerð skilagreina og umslaga fyrir notendur QSL Bureau-s félagsins

Formaður TF2JB skýrði frá tillögu sinni um að gera grein fyrir fjölda korta og greiðslum í sérstöku umslagi. Þannig væri bæði hægt að halda utan um hver borgar hvað og fá auk þess gagnlegar upplýsingar um starfsemi QSL-þjónustunnar. Bauðst TF2JB til að sjá um að koma þessu í kring. Tillagan var samþykkt.

12. www.ira.is

Benedikt Sveinsson TF3CY (áður TF3BNT) mætti á stjórnarfundinn kl 18:50 til að ræða virkni heimasíðu félagsins www.ira.is. Rætt var um uppfærslu á Confluence í nýjustu útgáfu sem myndi gera kleift að vinna betur með útlit, fá síðuna til að vinna hraðar og auka öryggi. Ákveðið var að TF3CY og TF3GL færu í þessa vinnu.

13. Önnur mál

 • TF3SG greindi frá því að TF3KB hefði áframsent honum tilmæli frá IARU þess efnis að aðildarfélög finni leið til að koma QSL-kortum áfram til viðtakanda, jafnvel þótt þeir séu ekki félagsmenn. Samhljóða álit stjórnar var að QSL-kortum til utanaðkomandi yrði ekki fargað í bureay-inu, en ekki fékkst niðurstaða í hvernig haldið yrði utan um að koma þeim áfram til viðtakenda og var umræðu um það frestað.
 • Stöðvarstjóri TF3SNN talaði um þrifamál og lagði til að haldinn yrði þrifnaðardagur. Mun TF3SNN hafa forgöngu um að senda út auglýsingu þessa efnis til félagsmanna.
 • TF3SNN greindi einnig frá því að þyrfti að koma nýjum vír út í turninn. Tók hann að sér að auglýsa eftir þátttöku í því verki meðal félagsmanna, einhverja helgi þegar spá væri góð.
 • TF3SG nefndi að svar hefði borist frá RSGB um persónulegri fyrirspurn sinni um skráningu Grímseyjar sem IOTA-einingar, en sem stendur hefur Ísland sjálft númerið EU021, Vestmannaeyjar hafa EU071 en allar aðrar eyjar EU168. Svar barst þess efnis að ekki væri vilji til að auka fjölda eyja umfram 1200.

14. Ákvörðun um dagsetningu næsta stjórnarfundar

Endanleg dagsetning var ekki ákveðin en miðað er við næsta næsta stjórnarfund í viku __.

17. Fundarslit

Fundi var slitið kl. 19.45.

Fundargerð ritaði TF3GL

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.09.27 kl 11.00 í Skeljanesi

Mættir: TF2JB, TF3SG, TF3SNN og TF3BJ. TF3GL, TF3JI og TF3EE höfðu boðað forföll.

1. Fundarsetning

Formaður setti fund kl. 11:00 og lagði fram tillögu að dagskrá sem var samþykkt.

2. Fundargerð síðasta fundar

Uppkast að fundargerð fundar nr. 3/2009 var lögð fram til samþykktar. TF2JB gerði tillögu um breytingu á orðalagi 5. töluliðar. Í stað orðanna “heppilegra væri” komi “heppilegra gæti verið”. Fundargerðin var samþykkt með þeirri breytingu.

3. Fundur stjórnar ÍRA með prófnefnd

Farið var yfir ágætan fund sem stjórn átti með prófnefnd þann 18. ágúst s.l.

4. Vetrardagskrá 2009-2010

TF3SG skýrði frá hugmynd þess efnis að hafa opið á sunnudagsmorgnum í vetur þar sem lögð yrði m.a. áhersla á að setja upp loftnet og verklegar framkvæmdir í félagsaðstöðunni. Gert er ráð fyrir að áframhald verði á fræðslu- og kynningarkvöldum á fimmtudögum í vetur og einu myndbandskvöldi. Guðmundur mun senda dagskrána til ritstjóra CQ TF til birtingar í næsta tölublaði.

5. Næsta tölublað CQ TF (4. tbl. 2009)

Undirbúningur að útgáfu næsta tölublaðs CQ TF er í fullum gangi og er stefnt að því að blaðið komi út í byrjun október n.k.

6. Morsenámskeið og námskeið til amatörprófs

TF3SG skýrði frá Morsenámskeiði TF3AX, sem hófst 1. september. Alls mættu 12 manns til að byrja með en eitthvað hefur fækkað síðan. Námskeiðið er mjög vel heppnað. TF2JB skýrði frá væntanlegu námskeiði til amatörprófs sem hefst í byrjun október og Hrafnkell, TF3HR, mun stjórna. Rætt var m.a. um heppilegt húsnæði fyrir námskeiðið og námskeiðsgjald. Það er hugmynd stjórnarmanna að fjárhæð þess verði óbreytt frá sem hún var síðast – þó þannig að námskeiðið standi undir sér. Rædd var óformleg tillaga TF3GL um hækkun gjaldsins en henni hafnað. Fundarmenn eru sammála um að stilla verði í hóf í ljósi þeirra efnahagslegu þrenginga sem nú eru í þjóðfélaginu.

7. Staða félagssjóðs

Innheimta félagsgjalda hefur gengið vel og er staða félagssjóðs góð.

8. TF útileikar 2009

TF3SG (tengiliður stjórnar) fór yfir úrslit og sagði frá því að menn væru almennt þeirrar skoðunar að mjög vel hafi til tekist. Stjórn ÍRA færir öllum þeim sem komu að undirbúningi og úrvinnslu gagna TF útileikanna 2009 þakkir fyrir frábær störf.

9. Starfshópar

Samþykkt að skipaður verði starfshópur innan félagsins til að endurskoða reglur fyrir TF útileikana. Auglýst verði eftir áhugasömum félagsmönnum til starfa í hópnum.
Undir dagskrárliðnum var einnig samþykkt að skipaður verði starfshópur innan félagsins til að gera tillögur um hvort efna beri til (og þá á hvaða hátt) kynningar á amatörradíói fyrir almenning í tilefni alþjóðadags radíóamatöra (World Amateur Radio Day) 18. apríl 2010. Auglýst verði eftir áhugasömum félagsmanna til starfa í hópnum.

10. Framleiðsla á gólffána með merki félagsins

Samþykkt að framleiða gólffána á standi með félagsmekinu (með tilvísan til samþykkta fyrri stjórna). Formanni var falið að leita til Ársæls, TF3AO, um að hrinda málinu í framkvæmd.

11. Fundargerðir stjórnar

Samþykkt tillaga TF2JB þess efnis að fundargerðir stjórnar verði hengdar upp og gerðar aðgengilegar félagsmönnum í félagsaðstöðunni í Skeljanesi. Athugað verði á hvern hátt má miðla þessu efni til félagsmanna á netinu.

12. Nettenging

Samþykkt að hrinda í framkvæmd nettengingu félagsaðstöðunnar sbr. samþykkt stjórnarfundar nr. 3/2009. TF3EE og TF3SNN taka að sér kaup á nauðsynlegum búnaði.

13. Radíódagbækur félagsins á rafrænu formi

Tillaga þess efnis að radíódagbækur félagsins sem til eru á rafrænu formi verði settar inn á „Club Log” heimasíðuna ræddar. Stöðvarstjóri, TF3SNN, óskaði eftir að fá tækifæri til að kynna sér málið. Samþykkt að fresta umfjöllun.

14. Heimild til útgjalda úr félagssjóði

TF3JB lagði fram tillögu þess efnis, að keyptar verði pöllur og (hand) Morselykill til nota fyrir TF3IRA; þannig verði báðar stöðvar útbúnar varanlega með þessum aukahlutum. Innkaupsverð nemur alls €192.58, þ.e. „The Kent Hand Key” (€86.98) og „The Kent twin paddle morse key” (€105.60). Tillagan samþykkt.

15. Önnur mál

 1. TF3SNN velti fyrir sér ályktunarhæfni stjórnarfunda þegar færri en fimm manns eru mættir. Fram kom m.a. í umræðum að e.t.v. bæri að skerpa á þessu í lögum félagsins.
 2. TF3SNN spurði um erindi sem nýrri stjórn hafi borist þann tíma sem hún hefur starfað. TF2JB sagðist ekki hafa séð nein slík – utan umsagnarerinda frá PFS vegna kallmerkja. Sveinn tekur að sér að kanna hvort eitthvað hefur safnast upp hjá ritara, TF3GL.
 3. TF3SNN spurði um fjölda þeirra sem hafa skráð sig á námskeið til amatörprófs á heimasíðu félagsins. TF2JB sagðist aðeins vita um heildarfjöldann, þ.e. 42. Hins vegar hafi verið opið fyrir skráningu í nokkuð langan tíma og því óljóst um endanlegan fjölda. TF3SNN tekur að sér að hafa samband við TF3GL um að hann sendi tölvupóst á þá sem hafa skráð sig til að kanna hvort þeir standi við skráningu sína miðað við að námskeið verði haldið í október-nóvember n.k.

16. Ákvörðun um dagtsetningu og tímasetningu næsta stjórnarfundar

Endanleg dagsetning var ekki ákveðin en miðað er við næsta næsta stjórnarfund í viku 44.

17. Fundarslit

Fundi var slitið kl. 13.30.

Fundargerð ritaði TF3SG

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.08.11 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru: TF2JB, TF3SG, TF3GL og TF3BJ. TF3EE, TF3SNN og TF1JI höfðu boðað forföll.

1. Fundarsetning

Formaður TF2JB setti fundinn kl. 21:05.

2. Fundargerð síðasta fundar

Fundargerð fundar 2009.07.07 var lögð fram og samþykkt án athugasemda.

3. Umsókn um kallmerkið TF4X til rekstrar sameiginlegrar stöðvar

Til umsagnar stjórnar ÍRA liggur erindi dagsett 11. júlí 2009 með ósk um úthlutun kallmerkisins TF4X til rekstrar sameiginlegrar stöðvar sem staðsett er í Otradal hjá Þorvaldi Stefánssyni TF4M. Ábyrgðarmaður sameiginlegu stöðvarinnar er Yngvi Harðarson TF3Y. Stjórnin samþykkti samhljóða að mæla með úthlutun kallmerkisins til þessarar sameiginlegu stöðvar.

4. Vetrardagskrá 2009-2010

TF3SG lagði fram til umræðu frumdrög að vetrardagskrá. Ekkert var fært til bókar um dagskrárliðinn, og bíður endanleg útfærsla hans næsta fundar.

5. TF útileikar 2009

TF útileikarnir 2009 voru haldnir 1.-3. ágúst. Ágæt þátttaka var, og svipuð og á síðasta ári. TF3KX er að safna loggum og mun hann ásamt TF5B hafa umsjón með útreikningi stiga og útgáfu verðlaunaskjala líkt og í fyrra.

Umræða spannst um nýja TF0-svæðið vegna þátttöku manna í útileikum. Var það sameiginlegt álit stjórnarmanna að óheppilegt væri að undanskilja mannvirkjabelti hér og hvar um hálendið frá TF0, enda sé erfitt að henda reiður á því hvort maður sé staddur á slóða sem tilheyrir mannvirkjabelti (t.d. belti meðfram veginum inn að Eldgjá að Fjallabaki, eða belti meðfram línuveginum norðan Skjaldbreiðs sem jafnvel útilokar Hlöðufell frá TF0), eða hvort maður er staddur á slóða sem ekki tilheyrir mannvirkjabelti TF0 (t.d. Dómadalsleið að Fjallabaki eða veginum upp að Hlöðufelli sunnan úr Laugardal).

Á aðalfundi Í.R.A. 23. maí 2009 var samþykkt svohljóðandi skilgreining á TF0-svæðinu:

TF0 er lokað svæði sem umlykur óbyggðir og miðhálendi landsins að undanskildum mannvirkjabeltum. Lokaða svæðið og mannvirkjabeltin er skv. skilgreiningu samvinnunefndar um svæðisskipulag miðhálendisins. Í mannvirkjabeltum miðhálendisins gildir venjuleg kallsvæðaskipting eftir staðsetningu miðað við stjórnsýslumörk.

Stjórnin ályktaði að heppilegra væri að undanskilja ekki þessi mannvirkjabelti, og notast við skilgreiningu óbyggðanefndar á þjóðlendukorti um “Samgöngur og ferðamál” sem sjá má á vef óbyggðanefndar http://www.halendi.is/media/files/C4-a3-sg-fe.jpg

6. Vitahelgin 2009

Vitahelgin 2009 verður haldin 14.-15. ágúst 2009. Skrifleg heimild er komin frá Siglingastofnun um notkun á vitanum og kann stjórnin stofnuninni og vitaverði bestu þakkir fyrir. Nokkrir hafa boðað komu sína til stöðvarstjóra TF3SNN, sem heldur utan um þátttökutilkynningar þeirra sem hyggjast operera frá vitanum.

7. Erindisbréf neyðarfjarskiptastjóra

Erindisbréf neyðarfjarskiptastjóra TF3JA tekið fyrir og samþykkt.

8. Tillaga að samþykkt um hlutverk TF3IRA

TF2JB bar fram til umræðu skjal með skilgreiningu á hlutverki félagstöðvarinnar TF3IRA. Afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar og e.t.v. samþætt væntanlegu erindisbréfi stöðvarstjóra.

9. Fundur með prófnefnd félagsins 18. ágúst

Stjórnin leggur til eftirfarandi markmið í námskeiðs- og prófhaldi:

 1. Námskeið verði 1-2 á ári, tímasetning verði a.m.k. um haust, en annars einnig um vor
 2. Möguleiki sé að efna til prófa oftar en námskeið eru haldin
 3. Mögulegt verði að halda styttra námskeið til N-leyfis
 4. Námskeiðsgögn komi inn á netið í auknum mæli (http://ira.is/display/namsefni/Home)

10. Fjarskiptaherbergi

Framkvæmdir í fjarskiptaherbergi hafa miðað að því að gera aðstöðuna notendavænni. Fór stjórnin um herbergið og tók út hið vel unna verk sem TF2JB og TF3SNN hafa borið hitann og þungann af.

11. Heimildir til útgjalda úr félagssjóði

Samþykkt var að heimila eftirtaldar ráðstafanir:

 1. Kaup á aflgjafa fyrir rótor og SteppIR-loftnet
 2. Kaup á korti í stjórnkassa fyrir SteppIR-loftnet
 3. Kaup á Yaesu SP-8-hátalara fyrir FT-1000-stöð
 4. Kaup á Kenwood SP-23-hátalara fyrir TS-2000-stöð
 5. Kaup á morselykli (handlykli) frá Kent UK
 6. Kaup á nettengingu fyrir félagsaðstöðuna

12. Önnur mál

Ritari TF3GL boðar að sakir vinnu erlendis muni hann ekki geta mætt á nokkra næstu stjórnarfundi en taki þó þátt í starfi stjórnar að öðru leyti.

13. Dagsetning næsta stjórnarfundar

14. Fundarslit

Fundi slitið kl 23.10.

Fundargerð ritaði TF3GL

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.07.07 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru: TF2JB, TF3SG, TF3EE, TF3SNN og TF1JI. TF3BJ og TF3GL höfðu boðað forföll. Gestur á fundinum var TF3VS vegna dagskrárliðar 6.4 og sat hann fundinn frá kl. 21:30 til kl. 21:45.

1. Fundarsetning

Formaður TF2JB setti fundinn kl. 21:08.

2. Fundargerð síðasta fundar

Fundargerð fundar nr. 1/2009 var lögð fram og samþykkt án athugasemda.

3. Erindi til afgreiðslu frá fyrra fundi/fundum

Eitt mál bíður afgreiðslu, þ.e. umsókn frá TF4M um úthlutun sérstaks klúbbstöðvarkallmerkis í Otradal. Vegna fjarveru ritara reyndist ekki unnt að ræða málið þar gögn málsins eru í hans vörslu. Málinu frestað. Fundarmenn voru sammála um að hraða ber afgreiðslu málsins.

4. Staða mála sem kynnt voru og/eða rædd á síðasta stjórnarfundi

 1. Nefnd um endurúthlutun kallmerkja (JB)._ Jónas skýrði frá því að nefndin hafi tekið til starfa með því að skiptast á upplýsingum um netið. Fyrsti formlegur fundur er fyrirhugaður 23. þ.m.
 2. Vetrardagskrá (SG). Guðmundur mun hraða sem kostur er að leggja fram drög að dagskrá.
 3. Eignalisti (SNN og JI). Málið er til skoðunar.
 4. Sýning radíótækja (JI). Málið er til skoðunar.
 5. Smíðaaðstaða (SNN og JB). Sveinn Bragi og Jónas hafa skoðað hvernig koma má upp aðstöðu í QSL-herberginu.
 6. Námskeiðsmál/nýliðun (JB). Efnt verður til fundar með prófnefnd og stjórn 18. ágúst næstkomandi.
 7. Verkfæri (SNN). Sveinn Bragi hefur fest kaup á nauðsynlegustu verkfærum.
 8. Vitahelgin „International Lighthouse Weekend” (SNN).Sveinn Bragi hefur verið í sambandi við lykilmenn og vinnur að undirbúningi.
 9. Neyðarfjarskipti (JB). Jónas hefur verið í sambandi við TF3JA og mun Jón gera uppkast að erindisbréfi embættis neyðarfjarskiptastjóra ÍRA.
 10. Friedrichshafen 2009 (SG). Guðmundur skýrði frá óformlegum fundi í IARU Region 1 sem fram fór í Friedrichshafen 26. júní s.l. Hann mun setja sig í samband við TF3KB vegna þeirra mála.

5. Erindi radíóskáta.

Samþykkt að heimila radíóskátum afnot af húsnæði og fjarskiptabúnaði Í.R.A. helgina 17. og 18. október n.k. vegna „Jamboree on the air 2009″.

6. Eftirfarandi erindi lögð fram til til umfjöllunar og samþykktar

 1. Heimild til framleiðslu á 200 bílrúðumerkjum með félagsmerki ÍRA. Samþykkt að leita samninga við Vörumerkingu ehf. sem átti lægst tilboð. Gangi það tilboð eftir var samþykkt að hvert merki verði selt á 200 krónur en þrjú merki saman á 500 krónur.
 1. Heimild til kaupa á aflgjafa fyrir TF3RPA. Tilboð: 20.111 krónur m/vsk. Samþykkt að kaupa PS 1330 aflgjafa frá HQ Power hjá fyrirtækinu Íhlutir ehf.
 1. Heimild til kaupa á aflgjafa fyrir TF3IRA. Samþykkt skv. sömu forsendum og í lið b.
 1. Heimild til útgáfu á þýðingu TF3VS á bók ON4UN og ON4WW, _Siðfræði og samskiptasiðir radíóamatöra. Tilboð reyndist hagkvæmast hjá Prentsmiðjunni Odda hf., 236.550 krónur m/vsk. miðað við stafræna prentun í lit í 200 eintökum og frágang (þ.e. forsíðu í 140 gr. pappír og límingu á kjöl). Bókin er alls 72 bls. að stærð og er framleiðslukostnaður því 1183 krónur á hvert eintak. Vilhjálmur, TF3VS, var mættur á fundinn og tók þátt í umræðum. Fram kom m.a. að heppilegasta útgáfuformið væri í stærðinni A4 (en A5 er töluvert dýrara). Vilhjálmur hefur ennfremur gert tillögu að forsíðu bókarinnar sem sýnd var á fundinum. Með tilvísan til umræðna á aðalfundi 2009 og í ljósi þess að hér er um dýrmæt námsgögn að ræða gagnvart nýjum leyfishöfum var samþykkt að ganga að tilboði Odda. Samþykkt ennfremur að eintak bókarinnar verði til dreifingar til allra skuldlausra félagsmanna á árinu 2009 með tilvísan til umræðna á aðalfundinum í maí s.l. Vilhjálmur hvarf af fundi við svo búið.

7. Tillaga um innsetningu ljósmynda (þ.e. andlitsmynda) við nöfn í félagatali

Samþykkt að það skuli vera valkvætt fyrir félagsmenn og fara þess á leit við TF3KJ að taka verkefnið að sér.

8. Tillaga um að útbúið verði sérstakt umslag til afhendingar nýjum félagsmönnum

Tillagan rædd. Samþykkt að útbúin verði mappa með ljósrituðum gögnum um félagið sem verði til afhendingar til nýrra félagsmanna, sbr. upptalningu hér að neðan:

 1. Félagslög ÍRA
 2. Reglugerð um starfsemi radíóamatöra
 3. Fjarskiptalögin
 4. Nýjasta prentaða eintakið af CQ TF
 5. Bílrúðumerki með félagsmerki ÍRA (2 stk.)
 6. Annað sem hér kann að hafa gleymst að telja upp

9. Tillaga um að ÍRA beiti sér fyrir að gömul TF QSL kort verði skönnuð og birt á heimasíðu

Tillagan samþykkt samhljóða. TF2JB tekur að sér undirbúning.

10. Önnur mál

 1. Félagsmerki ÍRA; á ÍRA merkið eða er það í einkaeign?TF3SNN var málshefjandi. Hann bar upp spurningar sem tengjast merki félagsins. Samþykkt að koma á fundi með TF3KB og stjórninni m.a. til að fara yfir það mál. Kristján er höfundur merkisins.
 1. Verklags/vinnureglur fyrir embætti félagsins, t.d. prófnefnd/námskeiðahald; endurvarpa; IARU-tengil; neyðarfjarskiptastjóra, o.fl. Sveinn Bragi var málshefjandi. Fram kom m.a. í svari formanns, að hann fyrirhugar að kalla embættismenn félagsins á fund hjá stjórninni þar sem farið verði yfir þessi mál. Hann hefur þegar óskað eftir því við IARU-tengil félagsins, TF3KB, og neyðarfjarskiptastjóra félagsins, TF3JA, að þeir geri uppkast að embættisbréfum sínum.
 1. TF3RPA QRV á ný 7. júlí. Formaður skýrði frá því að TF3GW og TF3WS hafi fyrr um daginn komið endurvarpanum í gang á ný.
 1. Nýtt CQ TF, 3. tbl. 2009. Stjórnarmenn lýstu yfir ánægju með útkomu nýs tölublaðs af CQ TF og voru samþykktar sérstakar þakkir til nýs ritstjóra, TF3KX. Einnig voru samþykktar sérstakar þakkir til fráfarandi ritstjórna, TF3GL, sem hljóp í skarðið fyrir TF3JA án mikils fyrirvara í byrjun ársins.

8. Fundarslit.

Fundi slitið kl 23.20.

Fundargerð ritaði TF3SG

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.06.02 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru
TF2JB, TF3SG, TF3EE, TF3GL, TF3SNN og TF1JI. TF3BJ hafði boðað forföll.

1. Kynning á nýrri stjórn

Formaður TF2JB setti fundinn og bauð nýja stjórn velkomna til starfa. Allir tóku góðan tíma í að kynna sig, og þeir stjórnarmenn sem sátu frá fyrra ári kynntu embætti sín og önnur embætti, eins og haldið var á þeim í tíð fyrri stjórnar.

2. Stjórn skiptir með sér verkum

Stjórnin kom sér saman um eftirfarandi skipan embætta: TF3SG varaformaður, TF3EE gjaldkeri, TF3GL ritari og TF3SNN meðstjórnandi, auk TF2JB sem var kjörinn formaður á aðalfundi og TF1JI og TF3BJ sem kjörnir voru varamenn. Hefðbundin ábyrgðarsvið embætta haldast, nema hvað varaformaður og gjaldkeri munu saman vinna að gerð ársreiknings.

3. Aðrir embættismenn

Farið var yfir lista núverandi embættismanna og þeir nefndir “de facto”:

 • Prófnefnd:TF3KB, TF3KX, TF3DX, TF3VS og TF8SM
 • Spjaldskrárritari: TF3SNN
 • Ritstjóri CQ TF: TF3GL (starfandi, leitað að nýjum ritstjóra)
 • Vefstjóri: TF3GL (ritstjórnarlegur) og TF3BNT (tæknilegur)
 • Viðurkenningarstjóri: TF5B
 • QSL-stjóri: TF3PPN og TF3GB
 • Stöðvarstjóri: TF3SNN
 • Póst- og fjarskiptastofnunartengill: TF3GL
 • Endurvarpar: TF3GS (TF3GW)
 • IARU-tengill: TF3KB
 • Neyðarfjarskiptastjóri: TF3JA

Engar sérstakar óskir hafa komið fram um tilnefningu til annarra embætta (fyrir utan tilnefningu TF3JA sem var samþykktur í embætti neyðarsjarskiptastjóra) og óskaði TF2JB eftir því við núverandi embættismenn að þeir haldi embættum sínum áfram.

4. Aðalfundur ÍRA 23. maí 2009

Samþykkt var að fela fundarritara að ganga frá lokaútgáfu fundargerðar til birtingar í CQ TF, en einhverjar athugasemdir munu hafa borist honum við fyrstu drög, sem sett voru inn á vefinn.

Á fundinum var skipuð nefnd til að fjalla um og gera tillögur um hversu langur tími þarf að líða unz stjórnvöld geta endurúthlutað kallmerki. Nefndina skipa TF3JA, TF3KX, TF3HP og TF5B. Formaður TF2JB hefur með höndum samskipti við nefndina, sem á að skila af sér tillögum til næsta aðalfundar.

5. Útgáfumál CQ TF

Síðan ritari TF3GL tók við ritstjórn CQ TF hefur verið leitað að “varanlegum” ritstjóra að blaðinu. Samþykkt að leita til TF3KX í þessum efnum. Munu TF3GL og TF2JB ræða þetta við hann.

6. Önnur mál

Nettenging: Rætt var um möguleika á nettengingu í félagsheimilinu, en sömu vandamál og endranær standa í veginum: Einungis ein símalína er í húsinu, og er hún í notkun. Rætt var um hugsanlega 3G-tengingu, en kostnaður af því væri töluverður. Hægt væri að reyna að tengjast gegnum TF3SG, sem býr í nágrenninu. Afgreiðslu málsins var frestað.

Vetrardagskrá: TF3SG bryddaði upp á umræðu um sunnudagsopnanir í sambandi við vetrardagskrá. Var það mál manna að vel hefði tekist til í stórum dráttum, og ráð var fyrir gert að halda þessu í vetrardagskránni.

Eignalisti: Rætt var um eignalista félagsins og munu TF3SNN og TF1JI taka að sér að koma honum inn á Google Docs-skjalageymslu félagins.

Sýning radíótækja: TF1JI stakk upp á að sett verði upp sýning á gömlum tækjum í samráði við safn Ríkisútvarpsins. Mun hann hafa samband við TF3KB hjá RÚV til að skoða hvort fletir gætu verið á samstarfi við þá um þessi mál.

Smíðaaðstaða: TF2JB stakk upp á að sett verði upp smíðaaðstaða í QSL-herberginu. TF2JB og TF3SNN vinna saman í að móta tillögu um hvort eða hvernig þetta yrði gert.

Námskeiðsmál og nýliðun: TF3GL tók upp þráðinn með námskeiðshald sem staðið hefur til í vetur en ekki orðið af, og lagði til að málið yrði rætt við prófanefnd. TF2JB mun heyra í prófanefnd um stöðu mála.

Verkfæri: TF3SNN sagði vanta verkfæri í félagsaðstöðuna. Samþykkt var að veita TF3SNN innkaupaheimild upp á 20 þúsund krónur til verkfærakaupa.

Vitahelgin: Þótt vitahelgin sé ekki formlega á höndum félagsins var ákveðið að félagið muni áfram styðja við viðburðinn. TF3SNN tekur að sér að kanna með vilja félagsmanna með að leggja félaginu lið.

Neyðarfjarskipti: TF2JB sagði TF3JA hafa komið að máli við sig og lýst áhuga á málaflokknum. Mun TF2JB ræða þetta nánar við TF3JA og leggja tillögu um útfærslu fyrir komandi stjórnarfund. Skipan TF3JA í embættið að öðru leyti samþykkt.

Kallmerki með einum staf í viðskeyti: Ein umsókn liggur fyrir hjá Póst- og fjarskiptastofnun og bíður umsagnar ÍRA. Umsóknin barst í tíð fyrri stjórnar. Aðalfundur 2009 ályktaði um vinnureglur félagsins við úthlutun kallmerkja með einn staf í viðskeyti. Afgreiðsla bíður næsta stjórnarfundar.

Friedrichshafen: TF3SG mun mæta fyrir hönd Í.R.A. á 60. ársfund DARC sem haldinn er í tengslum við “Ham Radio 2009” sýninguna í Friedrichshafen í Þýzkalandi. Um er að ræða samkomu boðsgesta DARC frá landsfélögum IARU föstudaginn 26. júní n.k. kl. 16:00 til 17:30 í viðhafnarherbergi sýningarhallarinnar í Friedrichshafen “Room Bodensee”. Þar mun dr. Walter, DL3OAP m.a. flytja ávarp. TF3SG lætur félagsmenn vita á vefnum ef einhver vill benda á tiltekin erindi sem félagið ætti að koma á framfæri.

7. Næsti fundur

Rætt var um tímasetningu reglulegra stjórnarfunda og var ákveðið að hafa fundi kl 21.00 fyrsta þriðjudag í hverjum mánuði. Samþykkt að stjórnin muni ekki taka sumarfrí að þessu sinni og að boðað verði til næsta stjórnarfundar þriðjudaginn 7. júlí n.k.

Fundi slitið kl 23.20

Fundargerð ritaði TF3GL

Fundargerð aðalfundar ÍRA – Íslenskir radíóamatörar

Reykjavík, 23. maí 2009.

Fundur hófst kl. 14:00 og var slitið kl. 17:30.

Mættir voru 25.

Fundarritari: TF3Y

Dagskrá

1. Látinna amatöra minnst

Formaður Hrafnkell Eiríksson TF3HR bað fundarmenn að minnast látinna félaga og setti síðan fundinn kl. 14:00

2. Fundarstjóri og fundarritari kosinn

Formaður stakk upp á Kristni Andersen TF3KX sem fundarstjóra og Yngva Harðarsyni sem fundarritara en lýsti jafnframt eftir öðrum tillögum. Engar bárust.

3. Könnuð umboð

Fundarstjóri lýsti eftir umboðum vegna félaga sem ekki væru á staðnum. Eitt umboð kom fram, þ.e. Hrafnkell Eiríksson fór með umboð Guðmundar Löve TF3GL.

4. Fundargerð síðasta aðalfundar

Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við fundargerð síðasta aðalfundar. Formaður upplýsti að engar athugasemdir hefðu borist stjórn. Engar athugasemdir bárust á fundinum og skoðaðist fundargerðin því samþykkt.

Sveinn Guðmundsson TF3T áréttaði skoðun sína að fundargerð bæri að klára á fundinum og lesa fyrir viðstadda til samþykktar. Formaður sagði að því stefnt á næsta fundi. Engar frekari umræður urðu.

5. Formaður gefur skýrslu um starfsemi félagsins

Formaður flutti skýrslu formanns fyrir síðasta starfsár. Í skýrslu sinni fór formaður yfir helstu viðburði í starfi félagsins sl. ár, s.s. fræðslufundi, alþjóðasamstarf, auknar tíðniheimildir og nýbreytni í upplýsingamiðlun til félagsmanna. Skýrslan er birt í heild sinni í CQ TF.

6. Aðrir embættismenn gefa skýrslu um starfsemi sinna embætta.

Fundarstjóri lýsti eftir skýrslum annarra embættismanna.

Haraldur Þórðarson TF3HP sagði frá ferð sinni á formannafund NRAU. Hæst hefði borið HF-mál og auknar tíðniheimildir. Lagt hafi verið fyrir fundinn að þrýsta á alþjóðasamfélagið að sækjast eftir ýtrustu tíðniheimildum.

Umræða hafi orðið um viljandi truflanir tiltekins ítalsks amatörs á DX-tíðni á 20m bandinu. Samþykkt var að þrýsta á ítalska félagið að koma viðkomandi amatör úr loftinu.

Rædd var notkun viðskeyta við kalmerki. Samþykkt ályktun um að nota einungis /P, /M og /MM og nýtt viðskeyti til notkunar í neyðartilvikum eingöngu /D.

Haraldur sagði frá áformum Svía um að styrkja Í.R.A. um EUR 200.

Kristinn Andersen TF3KX gaf skýrslu fyrir hönd prófanefndar. Eitt próf var haldið á árinu. Kristinn nefndi að til skoðunar væri að endurskoða það hvernig staðið er að prófum.

Kristján Benediktsson TF3KB lýsti yfir að hann teldi sig enn gegna hlutverki alþjóðatengils félagsins. Spurði hann stjórnina hvers vegna ekki hefði verið sendur maður á svæðisfund IARU í Króatíu.

Gjaldkeri Ársæll Óskarsson TF3AO flutti gerði grein fyrir reikningum félagsins fyrir síðasta starfsár. Sagði hann 176 félaga á skrá, þar af greiddu 123 árgjald. Tekin hafi verið sú stefna að þeir sem búsettir eru erlendis greiði ekki árgjöld. Gjaldkeri vakti sérstaklega athygli á að vaxtatekjur þetta árið hefðu verið lægri en áður en það mætti rekja til taps af verðbréfaeign félagsins í tengslum við bankahrunið. Um hafi verið að ræða söluandvirði loftnetsturns sem fjárfest hafi verið fyrir í fyrirtækjabréfum hjá Landsbankanum. Sú fjárfesting hefði legið og hugmyndin að um yrði að ræða stofn sem nýst gæti til húsnæðiskaupa í framtíðinni.

Fundarstjóri lýsti eftir fyrirspurnum um skýrslu formanns og annarra embættismanna.

Halldór Christensen TF3GC spurði um stöðu fánasjóðs. Gjaldkeri sagði hann standa í tæpum 80 þús. kr.

Erling Guðnason TF3EE spurði gjaldkera hverjir hefðu tekið um það ákvörðun að fjárfesta í fyrirtækjabréfum. Gjaldkeri sagði það gamla ákvörðun. Hún hefði verið tekin fyrir sína tíð í stjórn en í henni hefði hann setið sl. 14 ár. Taldi hann að um hefði verið að ræða sameiginleg ákvörðun félagsmanna á sínum tíma.

Sveinn Guðmundsson TF3T spurðist fyrir um óinnheimt félagsgjöld. Þau væru greinilega ekki færð til eignar á efnahagsreikning félagsins. Gjaldkeri sagði skoðunarmenn reikninga ekki hafa gert athugasemdir við uppgjör félagsins.

Þorvaldur Stefánsson TF4M sagði tap á verðbréfaeign fara fyrir brjóstið á sér. Félagið ætti ekki að braska með fé félagsmanna. Það væri sín skoðun að ekki ætti að safna sjóðum heldur nota fé til uppbyggingar á aðstöðu. Þá sagðist hann mótfallinn því að félagið þægi styrki frá Svíum á sama tíma og það ætti talsvert fé a reikningum.

Sigurður Óskarson TF2WIN spurðist fyrir um hversu margir félagar væri yfir 67 ára aldri. Gjaldkeri svaraði því til að 100 greiddu fullt árgjald en 23 hálft. Þeir sem greiddu hálft árgjald væru 67 ára og eldri.

Kristján Benediktsson TF3KB gerði merki félagsins að umtalsefni í samhengi við umræðu um fánasjóð og fána félagsins. Sagðist Kristján hafa teiknað merkið á sínum tíma með penna, tússi og teiknivél. Á því væru nokkrir gallar sem kæmu í ljós við mikla stækkun og hefði hann áhuga á að laga þá. Gallarnir birtust sem pixelering og örður. Kristján sagðist vilja koma merkinu frá sér á stafrænu vektorformi.

Formaður svaraði spurningu Kristjáns TF3KB varðandi það hvers vegna félagið hefði ekki sent mann á IARU fundinn í Króatíu. Sagði hann það hafi verið skoðun stjórnarinnar að félagið ætti að taka þátt í stefnumarkandi umræðu. Slík umræða hefði átt sér stað á NRAU fundinum í Svíþjóð og hefðu Norðurlöndin farið með umboð Í.R.A. á IARU fundinum.

Gjaldkeri svaraði fyrirspurn Þorvaldar TF4M varðandi fjárfestingu félagsins í fyrirtækjabréfum hjá Landsbankanum. Fjárfestingin hefði á sínum tíma verið hugsuð sem framlag til mögulegrar húsbyggingar. Hann lýsti sig sammála um að bæta við tækjabúnað félagsins. Formaður tók undir með gjaldkera og undirstrikaði að ekki væri rétt að tala um sem verðbréfabrask. Um hefði verið að ræða fjárfestingu sem legið hefði í lengri tíma.

Jónas Bjarnason TF2JB sagðist hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með að fulltrúi félagsins hafi ekki verið sendur á IARU fundinn í Króatíu. Sagði hann Svía hafa farið með okkar umboð þar og tekið þar þátt í umdeildum ákvörðunum. Leitt hefði verið að lesa um það í fréttabréfum annarra félaga. Þá sagðist Jónas sakna skýringa við ársreikning félagsins og að hann hefði viljað frétta fyrr af tapi félagsins á verðbréfaeign.

Sveinn Bragi Sveinsson TF3SNN kom að fánamáli. Spurði hann hver ætti merki félagsins? Kristján TF3KB varð fyrir svörum og kvað sig eiga höfundarréttinn en að hann ætlaði ekki að takmarka notarétt félagsins að merkinu. Hins vegar vildi hann ekki að yrði “krotað” í merkið. Það teldi hann brot á höfundarrétti sínum. Nefndi Kristján að honum hafi dottið í hug að rita notkunarskilmála merkisins. Kristján nefndi sérstaklega að hann hafi ekki sett neinar kvaðir varðani lit í merki félagsins.

Ekki urðu frekari umræður um skýrslur embættismanna.

Fundarstjóri bar reikninga félagsins undir atkvæði og voru þeir samþykktir samhljóða.

7. Lagabreytingar

Næsta  mál á dagskrá voru lagabreytingar. Einn félagi hafði lagt fram tillögur um breytingar á nokkrum greinum laga félagsins, þ.e. Jónas TF2JB. Þegar hér var komið við sögu var gert fundarhlé til að tóm gæfist til að prenta út umræddar tillögur.

8. Hlé

Í fundarhléi var til gamans haldin óformleg keppni í að veiða sem flest kallmerki úr upptöku af kraðaki (pileup).

8. Lagabreytingar (framhald)

Að afloknu fundarhléi kl. 15:37 var haldið áfram umræðu um tillögur Jónasar TF2JB að lagabreytingum. Um var að ræða tillögur að breytingum á 6., 9., 14., 15. og 21. grein. Tillögurnar höfðu verið birtar í CQ TF, 2. tbl. 2009 og á heimasíðu félagsins ásamt greinargerð. Tillögurnar voru ræddar hver fyrir sig en Jónas dró til baka tillögur um breytingar á 14. og 21. gr.

Varðandi breytingu á 6. gr. laganna þá lagði Jónas tillöguna fram í lítið breyttri mynd eða svohljóðandi:

6. gr. Fyrsta setning falli niður. Í stað hennar komi:

Kjör heiðursfélaga. Heimilt er að kjósa heiðursfélaga Í.R.A. Tilnefningar skulu berast til stjórnar ásamt rökstuðningi með slíkri tilnefningu og leggur fyrir aðalfund. Stjórn getur hafnað tilnefningu en heimilt er félagsmanni að leggja tillögu sína fyrir aðalfund. Kjör skal vera leynilegt og þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að kjör skoðist löglegt.

Í framhaldi komi eldri texti óbreyttur, þ.e. “Honum skal afhent skjal… o.s.frv.”

Í tengslum við framangreinda tillögu kom fram í umræðum að Jónas hefði áformað undir önnur má að bera upp tillögu við fundinn um kynningu á heiðursfélögum. Óskað var eftir að tillagan kæmi fram í tengslum við lagabreytingatillöguna þó hún sé ekki hluti hennar. Tillaga Jónasar var svohljóðandi:

Heiðursfélagar Í.R.A. eru í dag 12 talsins. Það eru: TF3AB, TF3AC,TF3SV, TF3TF, TF5TP og TF6GI (hljóðnaðir lyklar) og TF3A TF3AS, TF3HP, TF3MX, TF3S og TF3T.

Undirritaður gerir tillögu um að þessum mönnum verði sýnd virðing með því að fram  komi, t.d. á heimasíðu Í.R.A., lágmarksupplýsingar um sérhvern þeirra í ljósi þess að félagið hefur í gegnum áratugina ákveðið að heiðra þá með æðstu viðurkenningu félagsins.

Mælt er með gagnorðum texta (ásamt ljósmynd), e.t.v. ca. 5-7 setningum um hvern þeirra. Hvenær fékk heiðursfélaginn fyrst útgefið leyfisbréf eða hvenær hann var virkur. Hvort fleiri í fjölskyldunni eru/voru leyfishafar. Hvaða atvinnu hann stundaði/stundar og síðast en ekki síst, helstu ástæður þess að hann var tilnefndur og kjörinn heiðursfélagi Í.R.A.

Flutningsmaður: TF2JB.

Í umræðu um lagabreytingartillöguna gerði Kristján TF3KB það að tillögu sinni að stofnuð yrði nefnd um kjör heiðursfélaga. Í framhaldi af því dró Jónas TF2JB tillögu um breytingu 6. gr. til baka.

Varðandi breytingartillögu Jónasar TF2JB á 9. gr. laganna þá lá hún fyrir fundinum svohljóðandi:

Önnur málsgrein. Við málsgreinina bætist:

Starfsáætlun nýrrar stjórnar skal birt í fyrsta tbl. CQ TF og/eða fréttabréfi eftir aðalfund.

Nokkur umræða varð um tillöguna. Ársæll TF3AO benti á að hefðbundið væri að fyrsta blað eftir aðalfund væri blað sem birt væri fyrir útileikana og unnið væri í júlí. Erfitt gæti verið að koma því við að hafa fullbúna starfsáætlun til á þessum tíma. Jón Þóroddur TF3JA og Kristján TF3KB tóku undir með Ársæli og bentu á að um væri að ræða áhugamannafélag og eðlilegt að starfið tæki mið af því.

Eftir umræðu varð úr að Jónas TF2JB lagði fram svohljóðandi breytingartillögu við tillögu sína um 9. gr.:

Önnur málsgrein. Við málsgreinina bætist:

Starfsáætlun nýrrar stjórnar skal birt á vettvangi félagsins sem fyrst eftir aðalfund.

Gengið var til atkvæða við tillöguna í þessari mynd. Atkvæði féllu þannig að tillagan var samþykkt með 12 atkvæðum á móti 5.

Þvínæst var rædd svohljóðandi breytingartillaga Jónasar TF2JB á 15. gr.:

Núverandi setning falli niður. Í hennar stað komi.

Félagsfundur getur ályktað um mál og skal ákvörðun hans vera leiðbeinandi fyrir stjórn en lögð fyrir aðalfund til staðfestingar.

Í umrædum komu fram þau viðbótarrök Jónasar að hugsunin væri sú að fundarsókn gæti verið lítil eða mikil eftir atvikum.

Eftir nokkra umræðu var tillagan samþykkt með 8 atkvæðum gegn 4 en aðrir sátu hjá. Jafnframt var samþykkt að fella niður síðari málsgrein greinargerðar með tillögunni

9. Stjórnarkjör

Því næst var gengið til stjórnarkjörs. Fundarstjóri óskaði eftir því við formann að hann gerði grein fyrir stöðunni í stjórninni, hvernig kjörtímabil stæðu og hverjir gæfu kost á sér til endurkjörs. Formaður, Hrafnkell TF3HR sagðist sjálfur ekki gefa kost á sér til endurkjörs og að Ársæll TF3AO gæfi ekki kost á sér til endurkjörs. Þá væri kjörtímabili Sveins TF3SNN að ljúka en hann gæfi kost á sér til áframhaldandi setu. Þá væru tveir stjórnarmenn að ljúka fyrra ári stjórnarsetu, þeir Guðmundur Sveinsson TF3SG og Guðmundur Löve TF3GL. Þeir hefðu verið kosnir til tveggja ára á síðasta aðalfundi. Guðmundur TF3GL hefði þó gefið það út að hann væri reiðubúinn að víkja ef einhver sæktist eftir stjórnarsetu. Lokst þyrfti að kjósa tvo varamenn í stjórn.

Fundarstjóri kallaði nú eftir framboði til formanns. Guðlaugur Jónsson TF8GX stakk upp á Jónasi Bjarnasyni TF2JB og gaf hann kost á sér. Haraldur Þórðarson TF3HP stakk upp á Guðmundi Sveinssyni TF3SG en gaf hann ekki kost á sér. Fleiri framboð komu ekki fram og var Jónas TF2JB því sjálfkjörinn formaður.

Þvínæst var kallað eftir framboði tveggja stjórnarmanna til setu til tveggja ára. Jónas TF2JB stakk uppá Erling Guðnasyni TF3EE. Hrafnkell TF3HR stakk uppá Sveini TF3SNN. Aðrir gáfu ekki kost á sér og voru þeir Erling og Sveinn sjálfkjörnir.

Loks var lýst eftir framboði tveggja varamanna í stjórn. Jónas stakk uppá þeim Jóni Ingvari Óskarssyni TF1JI og Kjartani Bjarnasyni TF3BJ báðum fjarverandi en mun Jónas hafa fengið fyrirfram samþykki þeirra. Önnur framboð komu ekki fram og voru þeir Jón og Kjartan því sjálfkjörnir.

Að lokum var lýst eftir framboði tveggja skoðunarmanna reikninga félagsins og eins til vara. Stungið var uppá þeim Óskari Sverrissyni TF3DC og Hauki Konráðssyni TF3HK í embætti skoðunarmanna og Vilhjálmi Sigurjónssyni TF3VS til vara. Óskar var fjarverandi en talið að hann gæfi kost á sér. Voru framangreindir sjálfkjörnir.

10. Árgjald

Þá var komið að ákvörðun árgjalds. Fráfarandi gjaldkeri Ársæll TF3AO stakk uppá að sökum ástandsins í þjóðfélaginu yrði árgjald lækkað í kr. 4.000 úr kr. 5.000. Tillaga Ársæls var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema einu.

11. Önnur mál

Fyrst var tekin fyrir tillaga svonefndrar eins stafs nefndar sem skipuð var á aðalfundi 2008 og hafði það hlutverk að gera tillögur um endurskoðun reglna um hvenær stjórn Í.R.A. geti mælt með umsóknum um kallmerki með 1-stafs viðskeyti. Nefndina skipuðu Kristján Benediktsson TF3KB, Vilhjálmur Þór Kjartansson TF3DX og Yngvi Harðarson TF3Y. Tillögur nefndarinnar og greinargerð með þeim höfðu birst í CQ TF 1. tbl. 2009 og á vefsvæði félagsins og lágu auk þess fyrir fundinum. Yngvi TF3Y gerði stuttlega grein fyrir tillögum nefndarinnar og því meginsjónarmiði að nefndin hefði haft að leiðarljósi að gera eins litlar breytingar á samþykkt aðalfundar frá árinu 1981 og kostur væri.

Tillaga nefndarinnar var svohljóðandi:

Almennar reglur:

1. Mælikvarði á virkni, fjöldi staðfestra DXCC landa, verði aukinn úr 100 í 200.
2. Tímalengd leyfis verði aukin í 30 ár úr 25.

Undanþágur frá almennum reglum:

Stjórn Í.R.A. getur að tillögu sérstakrar nefndar mælt með úthlutun til einstaklinga sem ekki uppfylla annað eða bæði almennu skilyrðin enda liggi að baki sérstakur árangur og / eða virkni.

Kallmerki með eins stafs viðskeyti til tímabundinnar úthlutunar:

Unnt er að mæla með eins stafs viðskeyti til tímabundinnar notkunar leiðangra eða vegna keppnisþátttöku. Við úthlutun til tímabundinnar notkunar skal nota viðskeytin W, X, Y, og Z. Þetta þó kemur ekki í veg fyrir fasta úthlutun viðkomandi bókstafa.

Tillaga nefndarinnar var tekin til atkvæða og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum en tveir sátu hjá.

Þá kvað Kristján TF3KB sér hljóðs og lýsti tillögu sinni um skýrari mörk á kallsvæðinu TF0. Áður hafði Kristján birt tillögu sína á póstlista félagsins. Lýsti Kristján eldri skilgreiningu sem er svohljóðandi:

“TFØ er lokað svæði sem umlykur óbyggðir og miðhálendi landsins. Jaðar svæðisins er þeir punktar sem eru í 12km fjarlægð frá neyslustöðum rafveitna, eða jökulrönd, sé hún í minna en 12km fjarlægð.”

Lýsti Kristján því að þetta hafi þótt ónákvæm skilgreining. Tillaga Kristjáns var að framvegis yrði TF0 kallsvæðið miðuð við skilgreiningu samvinnunefndar um svæðisskipulag miðhálendis Íslands á hinu lokaða svæði að undanteknu því sem nefndin hefur skilgreint sem mannvirkjabelti. Tillagan er svohljóðandi:

“TFØ er lokað svæði sem umlykur óbyggðir og miðhálendi landsins að undanskildum mannvirkjabeltum. Lokaða svæðið og mannvirkjabeltin er skv. skilgreiningu samvinnunefndar um svæðisskipulag miðhálendisins. Í mannvirkjabeltum miðhálendisins gildir venjuleg kallsvæðaskipting eftir staðsetningu miðað við stjórnsýslumörk.” Með tillögunni fylgdi kort þar sem væðið er rækilega merkt. Fram kom í máli Kristjáns að gert er ráð fyrir að svæðið geti breyst og fylgi þá nýrri skilgreiningu samvinnunefndar en núverandi skilgreining samvinnunefndar gildir til ársins 2015.

Eftir nokkra umræðu var tillaga Kristjáns borin undir atkvæði og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum gegn einu.

Þá kvaddi Sigurður Óskarsson TF2WIN sér hljóðs. Sagði Sigurður að ýmislegt mætti betur fara í kynningu á starfsemi radíóamatöra fyrir nýjum amatörum. Nefndi hann m.a. að það vantaði uppá ýmis hagnýt atriði, s.s. varðandi notkun tækja, og hvaða stöðvar væru í notkun. Þá kvaðst hann vera áhugamaður um neyðarfjarskipti og lagði til að félagið beitti sér fyrir því að teknar yrðu saman hagnýtar upplýsingar í möppu sem gagnast gætu í neyðarfjarskiptum. Nefndi hann m.a. á hvaða tíðnum skilyrði gætu verið við mismunandi aðstæður.

Kristinn Andersen TF3KX tók undir orð Sigurðar. Sagði hann það vantaði meiri hagnýtar leiðbeiningar um það hvernig eigi að komast í loftið. Hvatti hann nýja stjórn til að handleiða þá tugi nýrra félaga sem bæst hafa í hópinn að undanförnu og kynni þeim ýmis grundvallaratriði.

Þorvaldur TF4M lagði til að rit þeirra John Devoldere ON4UN og Mark Demeuleneere ON4WW, Siðfræði og samskiptareglur radíóamatöra, og Vilhjálmur TF3VS hefði nýverið þýtt yrði gefið út á prenti og innbundið á vegum félagsins til afhendingar til nýrra og núverandi radíóamatöra.

Í umræðum kom fram hjá Kristjáni TF3KB að ritið hefur verið samþykkt af IARU og að honum hefði borist fyrirspurn frá IARU um það hvort unnt væri að þýða ritið á íslensku. Hann hefði svarað því til að það hefði þegar verið gert. Kristján lagði til að félagið þakkaði Vilhjálmi fyrir þýðinguna. Var það gert með lófataki.

Þorvaldur TF4M gerði póstlista félagsins að umtalsefni. Lýsti hann þeirri skoðun sinni að á meðan póstlistinn væri í gangi þá færðist virkni félagsmanna ekki yfir á vefsetur félagsins. Lagði Þorvaldur til að póstlistanum yrði lokað.

Hrafnkell TF3HR tók undir orð Þorvaldar.

Kristján TF3KB sagði eina ástæðu þess að hann sjálfur notaði enn póstlistann vera þá að póstlistinn væri aðgengilegur félagsmönnum. Spurði hann hvort á vef félagsins væri svæði sem eingöngu væri aðgengilegt félagsmönnum sem nota mætti fyrir viðkvæm mál, t.d. þau sem vörðuðu samskipti við Póst og fjarskiptastofnun. Hrafnkell TF3HR varð fyrir svörum og staðfesti að slíkt lokað svæði væri aðgengilegt á vef félagsins. Hins vegar lýsti hann þeirri skoðun sinni að almenna reglan ætti að vera sú að umræðan ætti að vera fyrir opnum tjöldum.

Kristinn TF3KX spurði hvort eitthvað mælti gegn því að framkvæma þessa breytingu. Hrafnkell TF3HR sagði það eina sem honum dytti í hug væri að félagsmenn þyrftu að færa sig. Varðandi það atriði ef koma þyrfti pósti á alla félagsmenn þá mætti nota vefkerfið til þess þar sem stjórnandi kerfisins gæti sent póst úr kerfinu til allra þeirra sem þar væru skráðir.

Haraldur TF3HP sagði frá því að sér hefði borist símtal frá ríkislögreglustjóra þar sem honum hefði verið tilkynnt að embættið gæfi félaginu nýjan endurvarpa á Gagnheiði. Almannavarnir ríkisins áttu þennan endurvarpa. Ríkislögreglustjóri ákvað að Í.R.A. fengi þennan endurvarpa vegna vinnuframlags í gamla daga. Stjórn og endurvarpanefnd þurfi að ákveða tíðni. Fram kom í máli Haraldar að endurvarpinn ætti að nást á Vaðlaheiði og staðfesti Brynjólfur Jónsson TF5B það.

Þá sagði Haraldur frá því að honum hefði borist tölvuskeyti frá Flugstoðum. Í því hefði félaginu verið heimilað að koma fyrir APRS sendi í sendahúsi Flugstoða í Bláfjöllum. Slíkur sendir yrði nettengdur og allir geti þá skoðað ferilvöktunina. Haraldur sagði allan búnað vera til staðar. Haraldur sagði að auk sín þá hafi Jón Þóroddur Jónsson TF3JA og Þór Magnússon TF3TON unnið að verkefninu.

Jónas TF2JB lagði fram þrjár tillögur. Tillögu um aðgang að 70MHz tíðnisviðinu, tillögu um heiðursfélaga og tillögu um endurúthlutun kallmerkja. Tillögurnar og afgreiðsla þeirra voru svohljóðandi:

Tillaga TF2JB um aðgang að 70MHz tíðnissviðinu:

Undanfarin misseri hefur verið áberandi aukning á tilkynningum frá aðildarfélögum I.A.R.U. í Region 1 þess efnis, að radíóamatörar í viðkomandi landi hafi fengið heimild til notkunar á 70 MHz tíðnisviðinu (4 metrum).

Eftirtalin lönd heimila notkun radíóamatöra á 70 MHz tíðnisviðinu: Azoreyjar, Danmörk, Eistland, Færeyjar, Gíbraltar, Grikkland, Grænland, Írland, Ítalía, Krótatía, Kýpur, Lúxemborg, Madeira, Monakó, Portúgal, Serbía, Slóvenía, Slóvakía, Sómalía, Svartfjallaland, Svíþjóð, Suður-Afríka, Tékkland, Stóra-Bretland og Þýzkaland. Bretland hefur t.d. heimilað sínum leyfishöfum afnot af sviðinu allt frá árinu 1956. Í dag hafa þeir til ráðstöfunar 475 kHz, þ.e. frá 70.025 Mhz til 70.500 Mhz.

Lagt er til að aðalfundur Í.R.A. 2009 samþykki að vísa til stjórnar félagsins að hlutast verði til um að Í.R.A. sæki þegar um afnot af 70 MHz tíðnisviðinu fyrir íslenska radíóamatöra.

Kristján TF3KB lagði til að bætt yrði við tillöguna að Í.R.A. sækti þegar einnig um afnot af 500KHz tíðnisviðinu.

Afgreiðsla: Samþykkt með breytingartillögu TF3KB með öllum greiddum atkvæðum.

Tillaga TF2JB um heiðursfélaga:

Heiðursfélagar Í.R.A. eru í dag 12 talsins. Það eru: TF3AB, TF3AC,TF3SV, TF3TF, TF5TP og TF6GI (hljóðnaðir lyklar) og TF3A TF3AS, TF3HP, TF3MX, TF3S og TF3T.

Undirritaður gerir tillögu um að þessum mönnum verði sýnd virðing með því að fram  komi, t.d. á heimasíðu Í.R.A., lágmarksupplýsingar um sérhvern þeirra í ljósi þess að félagið hefur í gegnum áratugina ákveðið að heiðra þá með æðstu viðurkenningu félagsins.

Mælt er með gagnorðum texta (ásamt ljósmynd), e.t.v. ca. 5-7 setningum um hvern þeirra. Hvenær fékk heiðursfélaginn fyrst útgefið leyfisbréf eða hvenær hann var virkur. Hvort fleiri í fjölskyldunni eru/voru leyfishafar. Hvaða atvinnu hann stundaði/stundar og síðast en ekki síst, helstu ástæður þess að hann var tilnefndur og kjörinn heiðursfélagi Í.R.A.

Afgreiðsla: Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Tillaga TF2JB um endurúthlutun kallmerkja:

Engar skráðar reglur eru til um það hversu langur tími þarf að líða unz stjórnvöld geta endurúthlutað kallmerki, t.d. í kjölfar þess að lykill leyfishafa hljóðnar (þ.e. leyfihafi deyr). Hér geta komið til mörg álitamál. Einn leyfishafi kann t.d. að hafa verið mjög virkur, annar leyfishafi kann t.d. að hafa verið óvirkur, þ.e. tekið út leyfisbréf og greitt fyrir það en aldrei notað kallmerkið.

Lagt er til að aðalfundur Í.R.A. 2009 samþykki skipan þriggja manna í nefnd er fjalli um þetta mál og fleiri sem skyld eru að mati nefndarinnar. Nefndin skili tillögum sínum eigi síðar en á aðalfundi félagsins árið 2010.

Nokkur umræða varð um tillöguna. Hrafnkell TF3HR sagði að stjórn hefði haft vinnureglur um endurúthlutun kallmerkja. Vinnureglum þessum hefði verið dreift til félagsmanna í tengslum við “eins stafs” málið. Einnig hafi þær verið birtar í einfaldaðri mynd í fundargerð stjórnar.

Jónas TF2JB sagði einn hvata hugleiðinga sinna vera þann hversu margir hefðu fengið leyfi og úthlutað kallmerki en aldrei farið í loftið. Ársæll TF3AO sagðist hafa verið búinn að vinna lista yfir kallmerki manna sem hafi látist og hvenær þeir hefðu látist. Hins vegar væri vafamál að heimilt væri að birta listann vegna reglna um persónuvernd.

Bjarni Sverrisson TF3GB lýsti þeirri skoðun sinni að menn ættu að forðast það að verða til þess að hætt verði að úthluta kallmerkjum ævilangt.

Brynjólfur TF5B sagðist á móti því að kallsvæðaskiptingin yrði lögð niður. Sagði hann engan skort á kallmerkjum.

Fjórir menn gáfu kost á sér til starfa í umræddri nefnd um endurúthlutun kallmerkja, þeir Jón TF3JA, Kristinn TF3KX, Haraldur TF3HP og Brynjólfur TF5B. Í framhaldi af því lagði Jónas TF2JB flutningsmaður tillögunnar að henni yrði breytt á þann veg að nefndina skipuðu fjórir menn.

Afgreiðsla: Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum m.v. að nefndin yrði skipuð fjórum mönnum.

Ekki komu fram fleiri mál undir liðnum önnur mál.

 

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.05.12 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru
TF3HR, TF3SG, TF3AO, TF3SNN, TF3HP og TF3PPN.

1. Ársreikningur

Gjaldkeri leggur fram ársreikning ÍRA. Gjaldkeri fór yfir fjárhagsstöðu félagsins og sagði frá tapi félagsins á peningabréfum. Tapið er tilkomið vegna bankahruns á síðasta ári. TF3AO fór yfir félagatal, félagsmenn eru 176. Rætt um fjölda þeirra sem greiddu félagsgjald. Um það bil 100 greiddu fullt gjald, 23 greiddu hálft gjald, 19% höfðu ekki greitt. Rætt um skoðunarmenn ársreiknings félagsins. Guðmundur lýsti þeirri skoðun sinni að stjórn félagsins áritaði ársreikning félagsins.

2. Aðalfundur

Rætt um fundarstjóra á aðalfundi. Stungið upp á að ræða við TF3KX. Rætt um dagskrá aðalfundar og að TF3HP geri grein fyrir ferð sinni til Norðurlanda í vetur. Rætt um einsstafstillögu og rétt að hún verði afgreidd á aðalfundi. Rétt að minna nefndarmenn að huga að úthlutun til keppnisstöðva. Þessu tengt var rætt um vinnureglur stjórnar varðandi endurúthlutun kallmerkja. Ekki hefur verið fjallað um málið í CQTF.

3. CQ TF

Rætt um ritstjórn CQTF. TF3JA er enn skráður á heimasíðu sem ritstjóri blaðsins þótt ritari TF3GL hafi haldið blaðinu úti. Fyrir liggur að TF3GL vill losna við þetta aukastarf.

4. Önnur mál

 • Rætt um lén IRA. TF3VS hefur verið tengiliður. Er nú tekinn af skrá sem tæknilegur tengiliður og Benedikt TF3BNT settur í staðinn.
 • Halli sagði frá endurvarpa sem félagið hefur þegið að gjöf, sem áður var í eigu Almannavarna.
 • Kjörseðill Kongo í Region 1. Stórn sammála um að merkja við já. TF3HR sér um að senda kjörseðilinn.

Fundi slitið kl 22.30

Fundargerð ritaði TF3SG

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.03.03 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru
TF3HR, TF3SG, TF3AO, TF3GL, TF3SNN og TF3HP

1. Vetrardagskrá

Flóamarkaður: Stöðvarstjóri TF3SNN og TF3AO fóru yfir gripi í eigu félagsins m.t.t. að leggja til á flóamarkað. Ýmislegt er til sem gott væri að koma út fyrir lítinn pening. Stefnan er sett á sunnudaginn 15. mars. TF3SG stendur fyrir framkvæmdinni og kynningu á henni.

Sunnudagsopnun: Um var rætt að best væri að hafa yfirlýst markmið fyrir hvern sunnudag og að auglýsa þyrfti hvað gera ætti. Ákveðið var að halda sunnudagsopnun áfram út apríl.

Loks var farið yfir næstu fimmtudagsfyrirlestra en TF3SG heldur utan um þau mál að venju.

2. Aðalfundur

Ákveðið var að halda aðalfund félagsins laugardaginn 23. maí. TF3AO og TF3SNN ganga úr stjórn eftir 2 ára stjórnarsetu, og hyggst TF3AO ekki gefa kost á sér til endurkjörs að þessu sinni. Formaður TF3HR sendir út tilkynningu þessa efnis á vef félagsins.

3. Námskeið

Fjöldi áhugasamra þátttakenda hefur aukist verulega eftir að fyrirhugað námskeið var auglýst. Stefnt er að því að halda námskeið í vor, en vísir að fyrirlestraröð er kominn á wiki-vef félagsins ásamt námsefnis-gagnasafninu.

Fundi slitið kl 22.00

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.02.03 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru
TF3HR, TF3SG, TF3AO, TF3GL og TF3SNN

1. Auknar tíðniheimildir

TF3GL setti sig í samband við Póst- og fjarskiptastofnun til að athuga með hvernig standa skyldi að beiðni um aukningu á heimildum á 40 metrunum skv. ákvörðun ITU. Hörður Harðarson hjá P&F svaraði því til að hægt væri að sækja um þetta og fá heimildina með bréfi, sem látið yrði gilda fram að næstu reglugerðarbreytingu. TF3HR og TF3GL munu semja og senda þetta bréf.

Varðandi 70 MHz-sviðið voru svör P&F þau, að líklega væri hægt að fá tilraunaleyfi einhvers staðar á sviðinu 70.0-70.5 MHz þrátt fyrir að tvær tíðniúthlutanir væru á sviðinu sem þó væru líklega lítið notaðar. TF3SG tekur saman efni í þetta bréf og semur í samráði við stjórnina. TF3GL sendir svo bréfið.

Einnig var spurt út í áframhaldandi heimildir til keppnisþátttöku á 1.850-1.900 kHz. Fram kom hjá P&F að ekkert fararsnið væri á skiparadíóinu en að öllum líkindum væri áfram hægt að fá áfram keppnisheimildir á sama grundvelli og verið hefur.

Ákveðið var að sækja ekki um heimildir á tíðnisviðinu kringum 500 kHz að sinni.

2. Útgáfumál

Ritstjóri CQTF TF3JA sagði af sér embætti í janúar eftir hlé á útgáfu blaðsins frá ágúst 2008. Í kjölfarið gaf stjórn út CQTF í janúarlok, og leitar nú að nýjum ritstjóra. Ákveðið var að næsta CQTF kæmi út kringum 15. apríl, og þá með aðalfundarboði og mögulegum lagabreytingartillögum.

3. Félagsfundur

Þar sem oft hefur verið haldið félagsfundur að áliðnum vetri var ákveðið að stjórn sendi út á vefspjall félagsins almenna fyrirspurn til félagsmanna um hvort menn teldu tilefni til að halda slíkan fund, og hver fundarefni ættu þá að vera. TF3HR mun senda tilkynninguna og taka saman svörin.

4. Flóamarkaður

Ákveðið var að halda flóamarkað í mars. Þar sem verið er að gera tilraunir með sunnudagsopnun í sjakknum í vetur var álitið upplagt að halda flóamarkaðinn við slíkt tækifæri. TF3SG sér um þetta í samráði við TF3SNN.

5. Aðstöðumál

Rætt var um möguleg prójekt í loftnetamálum í kjölfar opnunar nýja sjakksins. Fyrir utan nýjan turn sem verið hefur á stefnuskránni, var rætt um möguleikana á vírloftneti – t.d. 40 metra vír sem ynni sem hálfbylgja á 80 og kvartbylgja á 160 metrunum. Ákveðið var að gangast fyrir slíkum tilraunum einhvern sunnudagsmorguninn. TF3SG tímasetur og tilkynnir.

6. Námskeið

Örfáir hafa lýst áhuga á amatörnámskeiði í vetur. Ákveðið var að auglýsa námskeið á heimasíðunni og hugsanlega hafa samband við Ferðaklúbbinn 4×4 og Landsbjörgu varðandi auglýsingu á námskeiðinu og hugsanlega fjárhagslegan stuðning.

Fundi slitið kl 22.30

Fundargerð ritaði TF3GL

Stjórnarfundur ÍRA

Haldinn 2009.01.14 kl 21.00 í Skeljanesi

Mættir voru
TF3HR, TF3SG, TF3AO, TF3GL og TF3SNN

1. Umsóknir um eins stafs kallmerki

Umsókn frá Gísla G Ófeigssyni TF3US um að fá úthlutað TF3G var tekin fyrir, vonum seinna, en umsókn Gísla barst í upphafi árs 2008. Stjórnin sér sér því fært að vinna eftir þeim reglum sem voru í gildi fyrir síðasta aðalfund, en samkvæmt þeim uppfyllir Gísli þau skilyrði sem þarf til að fá úthlutað eins stafs kallmerki. Stjórnin samþykkti því að mæla með úthlutun á kallmerkinu TF3G til TF3US.

Umsókn frá Ómari Frits Eiríkssyni um TF3C hefur borist Póst- og fjarskiptastofnun, og verið beint til ÍRA til umsagnar. Umsókn Ómars er dagsett þann 14. júní, eða eftir að aðalfundur 17. maí skipaði nefnd til að endurskoða reglur um eins stafs kallmerki. Því ákveðið að fresta afgreiðslu erindisins þar til næsti aðalfundur hefur staðfest nýjar reglur. Stjórnin bendir auk þess á að Ómar starfrækir að jafnaði stöð sína frá Danmörku en ekki Íslandi, og félagið geti ekki haft áhrif á það hvort P&F muni gefa út slíkt leyfi.

2. Vetrardagskrá

Eftirfarandi drög að vetrardagskrá voru rædd á fundinum:

 • 22. janúar: Formleg opnun sjakksins
 • 29. janúar: Erindi TF3DX með um Hveravalla-stöðina sem hann smíðaði í öndverðu. Þessi stöð var með fyrstu FET-magnara-stöðvum sem hannaðar voru fyrir SSB.
 • 12. febrúar: Erindi TF3BNT um solid state magnara
 • 5. mars: Kynning á notkun hugbúnaðarins MixW til notkunar í stafrænum mótunaraðferðum og til að logga.

Auk þess er TF3T með tilbúið erindi um magnetískar lúppur sem hægt er að grípa til. TF3SG mun arranséra endanlega og tilkynna dagskrárliðina.

3. Námskeið

Stefnt er að því að halda amatörnámskeið snemma vors líka. Hugmyndir hafa verið uppi um að halda morse-námskeið, og hefur TF3HR t.d. fengið vilyrði frá TF3AX um að sjá um námskeiðið. TF3HR heldur utan um þennan málaflokk.

Rætt var um erfiðleika við að koma mönnum, sem setið hafa námskeið, í loftið. Ræddar voru hugmyndir um að samþætta einhvers konar “elmer”-starf við námskeiðshaldið, auk þess að hafa meiri “hands-on” brag á námskeiðunum. TF3HR ræðir þetta við prófnefnd.

4. Auknar tíðniheimildir

Í framhaldi af umræðum á síðasta stjórnarfundi var TF3GL var falið að tala við P&F sem forundirbúning að erindi í þá veru að óska eftir útvíkkun á tíðniheimildum, en Íslendingar hafa nokkuð dregist afturúr sumum nágrannalandanna í heimildarmálum, t.d.:

 • 500 kHz-sviðiðb
 • 160 metrarnir, bilið milli 1850 og 1900 kHz og leyfilegt afl
 • 40 metrarnir, þegar amatörar verða primary notendur milli 7100 og 7200, spurning um hækkun afls í 1 kW
 • 70 MHz-sviðið, athuga hvaða heimildir eru í gangi í nágrannalöndunum

5. Útgáfumál

Ákveðið var að útvíkka ritnefnd CQTF og mun TF3SG taka að sér að vinna með TF3JA, ritstjóra CQTF, að útgáfu blaðsins.

Fundi slitið kl 22.30

Fundargerð ritaði TF3GL